The important news from the world of business, financial markets, tax and accounting registers.

Как нововъведенията в европейското трудово законодателство бяха имплементирани в българското трудовото законодателство?
19 Aug 2022

I. Причина и потребност за осъществяване на законодателни промени Промените в трудовото законодателство влязоха в сила от 01.08.2022 г. Те бяха въведени със Закона за изменение и ...

Акция на НАП срещу укриването на данъци в сектор „строителство“
16 Aug 2022

I. Акцията по същество Националната агенция за приходите (НАП) информира, че започва проверки на строителите и инвеститорите, за които традиционно в момента е най-силният ...

„ЛТА Консултинг“ ООД взе участие в Софийския икономически форум
29 Jun 2022

I. „ЛТА Консултинг“ ООД взе участие в провелото се на 21-ви юни 2022 г. трето издание на Софийския икономически форум. Събитието беше организирано от Делфийския икономически ...

От 08.03.2022 г. пада мораториумът за придобиване по давност на държавни и общински имоти
11 Mar 2022

I. По искане на Висшия адвокатски съвет Конституционният съд (КС) се произнесе с решение № 3 от 24.02.2022 г. по к. д. № 16 от 2021 г. Така след 15 години конституционните съдии единодушно ...

Годишни данъчни декларации за 2021 г.
09 Mar 2022

I. До 30 юни 2022 юридическите лица трябва да декларират: - корпоративен данък (по чл. 92 от Закона за корпоративното подоходно облагане); - данък върху разходите; - данък върху ...

Промени в Закона за акцизите и данъчните складове
09 Mar 2022

I. С брой № 12 на „Държавен вестник“ от 11.02.2022 г. в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) са приети изменения и допълнения, чийто фокус е насочен към реализацията ...

НАП активира опцията „предварително попълнени данъчни декларации за ФЛ“
09 Mar 2022

I. Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в Портала за е-услуги на НАП. Потребителите, които имат персонален ...

НАП публикува становище по прилагане на Закон за бюджета на ДОО и НЗОК за 2022 г.
09 Mar 2022

I. В сайта на НАП, в рубриката "Законодателство", категория  "Осигуряване - Становища, указания, наръчници" са публикувани: - Становище за прилагане на Закон за ...

Преценката за „преждевременност“ – има ли място тя в производството по допускане на обезпечение на бъдещи искове? Практически проявления.
09 Mar 2022

I. Генезис на разсъжденията Настоящата разработка има за цел да обобщи резултатите от проведен анализ на практиката на българския съд по няколко проблема: - в производството ...

Подаване на декларации при липса на дейност за 2021 г.
02 Mar 2022

I. Съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно - Агенцията по вписванията напомня чрез ...

Безплатна правна помощ за украинци чрез Националното бюро за правна помощ
02 Mar 2022

I. Министерството на правосъдието на България информира, че украинските граждани, които търсят закрила на територията на Република България, могат да ползват безплатна правна ...

Нови промени в Закона за регистър БУЛСТАТ
02 Mar 2022

I. Народното събрание прие промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. Измененията се състоят в: - дефинирано е коя информация в регистър БУЛСТАТ е публична;  - личните данни, ...

Промени в подзаконовата нормативна уредба в отрасъл „Енергетика“
10 Feb 2022

С брой № 10 на „Държавен вестник“ от 04.02.2022 г. в Постановление № 476 на МС от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. ...

Промени в подзаконовата нормативна уредба към Закона за българското гражданство
10 Feb 2022

С брой № 10 на „Държавен вестник“ от 04.02.2022 г. в НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство влизат в сила следните промени: 1.  ...

Нови правила за премахване на преместваемите обекти, разположени на територията на курортите и на морските плажове
10 Feb 2022

1. С публикуването на брой № 10 на „Държавен вестник“ от 04.02.2022 г. влезе в сила  Наредба № РД-02-21-1 от 27 януари 2022 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на ...

Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (ЦРОЗ) продължава да работи по досегашния ред
03 Feb 2022

I. Народното събрание с § 10. от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона ...

Промени в Закона за енергетиката
03 Feb 2022

I. С брой № 8 на „Държавен вестник“ от 28.01.2022 г. в Закона за енергетиката от 01.01.2022 г. влизат в сила следните промени: 1. Бе създадено ново правомощие (задължение) на Комисията ...

Нов срок за подаване на жалби до Европейския съд по правата на човека
03 Feb 2022

I. От 1 февруари 2022 г. срокът за подаване на жалби до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург е до 4 месеца след окончателното национално решение на казуса. ...

Временна уредба до приемането на бюджета за 2022 г.
03 Feb 2022

I. Народното прие удължаване на действието на бюджетните закони от миналата година до 31 март 2022 г., до който срок се очаква приемането на бюджета за текущата година. Законът за ...

Министерски съвет предлага нови мерки за защита на потребителите
03 Feb 2022

I. Мерките отразяват транспонираните изисквания на правото на ЕС в сферата в българското законодателство. Част от целите на законопроекта са: 1. подобряване прозрачността на ...

Промени в ЗКПО или „превъзкресение“ на части от отменени разпоредби
03 Feb 2022

I. С излизането на брой № 8 на „Държавен вестник“ от 28.01.2022 г. правно-информационните системи известиха своите клиенти за промени в ЗКПО. Единствената промяна по отношение на ...

Публикуван е за обществено обсъждане Законопроектът за закриване на специализираните наказателни съдилища и прокуратури
03 Feb 2022

Законопроектът за изменение и допълнение Закона за съдебната власт, публикуван на 28.01.2022 г. за обществено обсъждане от Министерството на правосъдието, предвижда: - закриване на ...

Данъчни облекчения по ЗДДФЛ
28 Jan 2022

I. Данъчното облекчение представлява намаление на дължимия данък. Всяко ФЛ би могло да ползва данъчни облекчения. Необходимо е то да отговаря на изискванията на закона и да няма ...

Завършен е проектът на новия Закон за събиране на вземанията, регламентиращ дейността на колекторските фирми
26 Jan 2022

I. На 20.01.2022 г. на пресконференция вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова заяви, че е готов проектът на Закона за събиране на вземанията. Неговата ...

31.01.2022 г. е крайният срок за промяна на вида на осигуряването на самоосигуряващите се лица
26 Jan 2022

I. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд ...

Без такса за обявяване на ГФО
26 Jan 2022

Съгласно чл. 12, ал. 3 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (Нова – ДВ, бр. 38 от 2020 г. , в сила от 01.01.2022 г.) от настоящата година ...

31.01.2022 г. – краен срок за Декларациите за авансов данък за четвъртото тримесечие на 2021 г.
26 Jan 2022

I. До 31.01.2022 г. предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2021 г. са платили на физически лица доходи по: - извънтрудови правоотношения; - наем ...

Онлайн Искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми
26 Jan 2022

I. НАП предлага нова електронна услуга на своя сайт, с която дава възможност Искането за прихващане и възстановяване на надвнесени суми да става онлайн. В Е-портала на НАП, група ...

По-ниската данъчна ставка от 9% на ДДС се запазва и през новата 2022 г. за някои отрасли
13 Jan 2022

От 01.01.2022 г. беше въведен нов краен срок за прилагане на намалената ставка от 9% на ДДС за някои групи стоки и услуги. Крайният срок е 31.12.2022 г. Намалената ставка се прилага за ...

Данъчна кампания 2022 г.
13 Jan 2022

В съобщение на сайта си НАП извести заинтересованите ФЛ и ЮЛ за началото на данъчна кампания 2022 г. – 10.01.2022 г. Срокът за ползване на 5% отстъпка за ранно деклариране на ...

Отпада прилагането на мерките по ЗМИП за търговците на едро
02 Feb 2021

С последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обнародван в ДВ, бр.7 от 26.01.2021 г., търговците на едро са изключени от субектите, задължени да прилагат ...

Данъчно облагане на стоки след BREXIT
13 Jan 2021

След 1 януари 2021 г. доставките от или до Обединеното кралство и Северна Ирландия се считат за доставки до трета страна. Северна Ирландия се смята за територия на държава членка, ...

Промени в ЗКПО след 1 Януари 2021г.
13 Jan 2021

Поради удължения срок за подаване на годишните данъчни декларации /ГДД/, са наложени и промени в режима на деклариране и внасяне на авансовите вноски от страна на данъчно ...

Нови положения в ДОПК след 1 Януари 2021г.
13 Jan 2021

I. Принудителното изпълнение не може да се насочва върху трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или ...

"ЛТА Консултинг" ООД с признание за работата си в Altinbas Premium Double 2020.
01 Dec 2020

„ЛТА-Консултинг“ ООД имаше честта да бъде представен като уважаван и признат партньор на Алтънбаш за България в първото по рода си коледно издание - Altinbas Premium Double ...

"ЛТА Консултинг" ООД участва в "Седмицата на юриста" организирана от УНСС
13 Nov 2020

"ЛТА Консултинг" ООД взе участие в "Седмицата на юриста", организирана от Юридическия факултет и Алумни клуба на завършилите Юридическия факултет при Университете за ...

Извънреден бюлетин
19 Mar 2020

Уважаеми партньори, Извънредната ситуация, в която се намира страната ни, изисква информираност за овладяване на създалата се паника и справяне с предвидените ...

Essential changes to unfair terms in consumer contracts and order of execution
14 Jan 2020

Following the EU criminal procedure against Bulgaria, significant changes to the Code of Civil Procedure (CCP) have been adopted with the primary aim of enhancing consumer protection. A duty of the court to assess whether the claim is not based on unfair terms in a consumer contract is introduced. To that end, when the ...

An obligation for providing information for cross-border tax schemes arises from July 1, 2020
02 Jan 2020

Amendments to the Tax and Social Insurance Procedure Code / TSIPC / have introduced into Bulgarian legislation the provisions of Council Directive (EU) 2018/822 of 25 May 2018 amending Directive 2011/16 / EU regarding the mandatory automatic exchange of information in the field of taxation related to cross-border disclosures ...

The new Law on Marks and Geographical Indications entered into force
18 Dec 2019

The new law was adopted in connection with the implementation of the commitments of the Republic of Bulgaria, as an EU Member State, to transpose into national law the provisions of Directive (EU) 2015/2436 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2015 on approximation of laws of Member States on trade ...

Правилата за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване влизат в сила от 1 януари 2020г.
25 Nov 2019

           Документацията за трансферно ценообразуване ще се изготвя за доказване от страна на данъчно задължените лица на пазарния характер на ...

Създаде се лицензирана газова борса с промени в Закона за енергетиката
30 Oct 2019

С направените промени се въвеждат нормите на Регламент (ЕС) 312/2014 на Европейската Комисия за установяване на мрежови кодекс за балансиране на газопреносни мрежи. Със ...

LTA Consulting OOD provides new type of money laundering and terrorist financing prevention services
15 Oct 2019

            LTA Consulting OOD provides regulatory compliance services to obligated persons under the Law on Measures against Money Laundering (LMML), the Rules for Implementation of the Law on Measures against Money Laundering (MFMIP) and the Law on Measures against ...

Задължителна документация за трансферно ценообразуване в България
25 Sep 2019

На 18-ти септември 2019 г. ЛТА Консултинг ООД взе участие в провелия се в София семинар на тема „Задължителна документация за трансферно ценообразуване в България". На семинара ...

Начини на защита на обектите на индустриалната собственост
25 Sep 2019

На 20-ти септември 2019 г. се проведе обучителен семинар на тема „Начини на защита на обектите на индустриалната собственост и ползите от това. Закрила на изобретенията с ...

Бизнес среща с представители на немски компании
24 Sep 2019

На 20-ти септември 2019 г. се проведе бизнес среща с 13 компании, представители на немския бизнес. От страна на ЛТА Консултинг ООД на срещата присъстваха Ивета Балиева, в качеството ѝ ...

Семинар на тема "Пребиваване в България: Наръчник за чуждестранни граждани"
19 Sep 2019

На 18-ти септември 2019 г. юрисконсулт Емилия Кафеджиева, адвокат Павлина Терзова-Старева и юрисконсулт Селма Мехмед посетиха семинар, организиран от  Столичната общинска ...

Българо-иракски бизнес форум
12 Sep 2019

ЛТА Консултинг ООД взе участие в провелия се на 11-ти септември 2019 г. Българо-иракски бизнес форум в София. Събитието беше организирано съвместно с Багдадската ...

Career Show 2019
12 Sep 2019

На 10-ти септември 2019 г. правен сътрудник Ивет Гърбева и старши сътрудник Емилия Кафеджиева взeха участие в Career Show 2019, която се проведе в Арена Армеец в София. На събитието взе ...

Очакват се нови промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари
11 Sep 2019

С влизането в сила, считано от 31.03.2018 г. на новия Закон за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ в националното законодателство се въведоха изискванията на Директива (ЕС) 2015/849 на ...

Българо-румънската търговско-промишлена палата
11 Sep 2019

На 9-ти септември ЛТА Конултинг ООД стана член на Българо-румънската търговско-промишлена палата. Дружеството ни планира да участва активно в тази платформа за обмен на опит, ...

Българо-турската търговско-индустриална камара
06 Aug 2019

На 5-ти август ЛТА Консултинг ООД стана член на Българо-турската търговско-индустриална камара. Смятаме, че членството ни ще предостави нови възможности за развитие и ...

Наредба Н-18 Правни и практически проблеми за бизнеса
29 Jul 2019

На 25.07.2019 се проведе конференция на тема „Наредба Н-18: Правни и практически проблеми за бизнеса“, в която ЛТА Консултинг взе участие. Първият от разискваните въпроси  бе ...

The Constitutional Court declared unconstitutional the provisions for amending the Administrative Code
13 Jun 2019

With the judgment №5 of 19 April, 2019 of the Constitutional Court of the Republic of Bulgaria of the constitutional case №12/2018 the introducing of closed sessions instead of open ones in the cassation proceedings in administrative cases is declared unconstitutional – article 217, second and third subparapraph in ...

The Constitutional Court declared unconstitutional the provisions for amending the Administrative Code
07 May 2019

With the judgment №5 of 19 April, 2019 of the Constitutional Court of the Republic of Bulgaria of the constitutional case №12/2018 the introducing of closed sessions instead of open ones in the cassation proceedings in administrative cases is declared unconstitutional – article 217, second and third subparapraph in ...

Business secret is now protected by the law
09 Apr 2019

General prohibition of unfair competition in the form of acquirement, usage and disclosure of manufacture and trade secrets in bad faith, is governed by the Protection of Competion Act. Trade (business) secret was not considered an intellectual property and was not protected by the law as such. There were no specific ...

New rules for implementing Law of Money Laundering Measures, officially publicized in State Gazette №3 from 1 January 2019
07 Feb 2019

The main changes are connected with: committing by people under art. 4 of Law of Money Laundering Measures (LMLM) which have branches and subsidiaries in third countries  with risk assessment of money laundering and terrorism financing for the group which lead from activity of these branched and ...

Вписване на данни за действителните собственици в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
11 Jan 2019

Обявяването на действителните собственици на фирмите ще започне от 01 февруари 2019 г., като трябва да бъде направено в 4 месечен срок.  Това задължение беше въведено с промяна в ...

Нови възможности за инвестиции от дружествата със специална инвестиционна цел дават предложени законови изменения
17 Jul 2018

Предложени са изменения в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел /ДСИЦ/ с които се дава възможност на тези дружества да инвестират в държавите членки на ...

Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане получи ратификация
06 Jul 2018

Подписаната Спогодба между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване ...

Данъчно облагане в Европейския съюз на дружества майки и техните дъщерни дружества
25 Jun 2018

Правилата на данъчното облагане на дружества майки и техните дъщерни дружества в ЕС е уреден с Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30 ноември 2011 година, относно общата система за ...

Ратифициран е Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд
15 Jun 2018

Протоколът за предварително изпълнение  /ППИ/  на Споразумението относно Единния патентен съд /СЕПС/ е част от пакта документи, чието одобрение и ратифициране от държавите - ...

Инвестиционни фондове, закони и инициативи на ЕС, свързани с фондовете за колективно инвестиране
04 Jun 2018

Инвестиционните фондове са инвестиционни продукти, създадени единствено с цел събиране на инвестиционен капитал и инвестиране на този капитал колективно чрез портфейл от ...

Европейската комисия предложи законодателни промени за по-добра защита на потребителите
21 May 2018

С промените в няколко директиви се цели по голяма информираност и повече права на потребителите. Предвижда се повече прозрачност при онлайн пазаруването, като например ...

Установяване на действителните собственици по новия Закон за мерките срещу изпиране на пари
09 May 2018

Новия Закон за мерките срещу изпирането на пари, обнародван  в бр.27/2018 на Държавен вестник, транспонира в българското законодателство Директива (ЕС) 2015/849 относно ...

В Турция са направени изменения на Закона за движимите залози в търговските сделки
26 Apr 2018

Законът за изменение и допълнение на някои закони за подобряване на инвестиционната среда ("Закон за изменение") е публикуван в Държавен вестник бр. 30356 от 10 март 2018 г. ...

Тълкуване на понятието "спорадични отсъствия" по испанския Закон за данъка върху доходите на физическите лица
16 Apr 2018

На 28 ноември 2017 г. Върховният съд на Испания (наричан по-долу "ВС") се е произнесъл по няколко жалби (№ 807/2017, 809/2017, 812/2017, 813/2017 и 815/2017), за да се изясни как трябва да се тълкува ...

Индексът за възприятие на корупцията в Турция отново се понижи
04 Apr 2018

На 21 февруари 2018г. "Трансперънси интернешънъл" публикува Индекса за възприемане на корупцията за 2017 г., който отразява перспективата за корупция в публичния сектор на ...

Право на обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушения на правилата на конкуренцията
17 Jan 2018

С цел привеждане в съответствие на националното законодателство с нормите на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014г., относно преодоляване на ...

С изменения в Административнопроцесуалния кодекс се създава Централен административен съд
05 Jan 2018

С изменения и допълнения на Административнопроцесуалния кодекс се предлага създаването на Централен административен съд, който да разглежда делата, които сега са подсъдни на ...

Нови задължения за администраторите на лични данни от 25 май 2018 г. по Регламент 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета на ЕС
07 Dec 2017

Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното ...

С изменения в Търговския закон се предлага акциите на приносител да отпаднат
24 Nov 2017

Вносителят на измененията посочва, че има за цел въвеждане в българското законодателство на висок стандарт за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели по отношение на ...

Изменения в данъчното облагане върху собствеността в Кипър за целите на данъка върху добавената стойност
21 Nov 2017

С цел хармонизиране на законодателството с Директивата за данък върху добавената стойност (ДДС) на ЕС, Камарата на представителите на Кипър прие редица изменения в ...

Отписване на суми до 100 евро от дължими данъци в Кипър
16 Nov 2017

Камарата на представителите прие Закона за изменение и допълнение на Закона за реда за уреждане на просрочени данъци (№ 2) от 2017 г. Изменението предвижда, че ако общата данъчна ...

Признаване правото на юридическите лица да претендират обезщетение за неимуществени вреди
09 Nov 2017

Обезщетението за причиняване на неимуществени вреди е уредено в чл.45 до 54 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), като част от правния институт на непозволеното увреждане. ...

Новите промени в Гражданския процесуален кодекс
30 Oct 2017

Измененията и допълненията в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, вече са факт с обнародването им в ДВ бр. 86 от 27.10.2017г. Продължително обсъжданите промени намират отражение в ...

Доколко защитена е търговската тайна
11 Sep 2017

Предприятията и научноизследователските институти с нестопанска цел инвестират в придобиване, разработване и прилагане на ноу-хау и информация, която е определящ фактор за ...

С обнародваната в Държавен вестник, Наредба №55 от 11.07.2017г. се определят регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия
01 Sep 2017

Българското законодателство в сферата на офшорните дружества предвижда редица забрани за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на ...

Производство по стабилизация на търговец
25 Aug 2017

С влезлите в сила от 1 юли 2017 г., промени в Търговския закон е приложима процедурата по стабилизация на търговец, с оглед защита на добросъвестните търговци. Идеята е търговецът да ...

Обнародваните в Държавен вестник промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс включват България в световния автоматичен обмен на данъчна информация за многонационалните групи предприятия
14 Aug 2017

С приетите изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/ се въвеждат правилата на Директива ЕС 2015/2376/ на Съвета от 8 декември 2015г. и Директива ЕС 2016/881 на Съвета от 25 ...

От днес влизат в сила измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа
04 Aug 2017

       С приетите изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа са направени промени в уредбата на публичното предлагане на ценни книжа и допускането ...

Данъчно задължено лице в Кипър - чрез пребиваване в Кипър 60 дни от годината
28 Jul 2017

Парламентът на Кипър единодушно одобри законопроект, който дава право на дадено лице да бъде считано за данъчно пребиваващо в Кипър, при условие че отговаря на кумулативно ...

Офисът на търговските марки в Северен Ирак (Иракски Кюрдистан) продължава работа от днес
16 Jul 2017

В гр. Ербил, Службата за търговските марки в Северен Ирак (Иракски Кюрдистан) е започнала днес да получава нови заявки за търговска марка след спирането на операциите през ...

Изключени ли са едноличните търговци от обхвата на Закона за ограничаване на плащанията в брой
12 Jun 2017

       Ограничаването на кешовите разплащания се предприема като част от мерките за намаляване на сивата икономика. В България тази мярка, беше реализирана с ...

Европейска заповед за запор
06 Jun 2017

От 18.01.2017 г. в българското законодателство се въведе нова процедура за събиране на вземания наречена европейска заповед за запор на банкови сметки(ЕЗЗБС). Мотивите за приемането ...

Създава се Директива за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облаганев Европейския съюз
01 Jun 2017

             На проведеното на 23 май 2017 г. заседание на Съвета на Европейския съюз /ЕС/ по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) е постигнато ...