Право на обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушения на правилата на конкуренцията

17 Jan 2018

С цел привеждане в съответствие на националното законодателство с нормите на Директива 2014/104/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 ноември 2014г., относно преодоляване на основните трудности за ефективното упражняване на правото на обезщетение за вреди, причинени в резултат на нарушения на правилата на конкуренцията, са направени промени в Закона за защита на конкуренцията /ЗЗК/.

Въпреки, че и преди промените съществуваше възможност да се упражни право на обезщетение, в националното законодателство липсваха специфични норми за ефективното му прилагане.

Новите промени дават възможност право на обезщетение да имат всички физически и юридически лица, на които са причинени вреди, дори когато нарушението не е било насочено директно срещу тях, както конкуренти на нарушителите, така и техни контрагенти, клиенти или крайни потребители. Исковете за обезщетение се предявяват по реда на Гражданския процесуален кодекс, като влязло в сила решение на Върховния административен съд, което потвърждава решение на комисията за установяване на извършено нарушение и решение на комисията, което не е обжалвано или жалбата срещу него е оттеглена, имат обвързваща сила за гражданския съд относно факта на нарушението и нарушителя. Важно е да се отбележи, че погасителния срок от 5 години от влизането в сила на решението на Върховния административен съд или на решението на комисията за правото да се иска обезщетение е отпаднал.

Предвиденото обезщетение в пълен размер поставя увреденото лице в положението, в което то би се намирало, ако нарушението на правото на конкуренцията не е било извършено. Компенсацията обхваща правото на обезщетение за претърпяната загуба и за пропуснатите ползи заедно с дължимата законна лихва. В тази връзка, обаче не се допуска прекомерност на обезщетението в пълен размер спрямо претърпяната вреда.

Въведени са и изрични правила, относно прехвърлянето на надценката, като всеки, който е претърпял вреди, независимо дали е пряк, или непряк купувач, има право на обезщетение. Това право възниква, когато прекият купувач на нарушителя прехвърля надценката на своя купувач /непряк купувач на нарушителя/ надолу по веригата на доставки. Надценката представлява разликата между действително платената цена и цената, която би била определена при липсата на нарушение. Обезщетение може да се търси и когато нарушението на правото на конкуренцията е свързано с доставка за предприятието, което е извършило нарушението.

От деня на преустановяване на нарушението започва да тече давност, при условие че ищецът знае или може да се предполага, че знае за поведението, което представлява нарушение на правото на конкуренцията,. причинените му вреди, и  нарушителя.  Давността се прекъсва с образуване на производство по установяване на извършено нарушение от орган за защита на конкуренцията, давност не тече и по време на производството пред комисията, както и при извънсъдебно уреждане на спор относно претенция за вреди, докато трае уреждането на спора, и само по отношение на участващите в него страни. Нова давност започва да тече след изтичането на една година от влизането в сила на решението, с което се установява извършено нарушение, или от приключването на производството пред органа. При иск за обезщетение на вреди срещу освободено от санкция лице давността започва да тече от момента, в който се установи, че обезщетение в пълен размер не може да бъде получено от останалите нарушители, които са солидарно отговорни за причинените вреди. 

Създадена е възможност и за извънсъдебно уреждане на спор, относно претенция за вреди. При постигане на извънсъдебно уреждане на спора претенцията на съответното увредено лице относно вредите, причинени му от нарушението, се намалява с дела на споразумелия се с него съизвършител на нарушението. Останалата част от претенцията на увреденото лице може да се предяви само срещу неучаствали в уреждането на спора съизвършители.

Въведена е оборима презумпция, че картелът причинява вреди. Целта от една страна, е да се улеснят увредените лица при доказването на претенцията за обезщетение, а от друга страна, да се гарантират правата на нарушителите, които ще имат възможност да докажат, че извършеното от тях нарушение не е причинило вреди.

Когато нарушението е извършено от две или повече предприятия или сдружения на предприятия, всички носят солидарна отговорност за причинените вреди.

Създадена е възможност за участие на лицата в програма за освобождаване от санкция или намаляване размера на санкцията. Това е програма, свързана с прилагането на член 101 от Договора за функционирането на Европейския съюз или на чл. 15, въз основа на която участник в таен картел, независимо от другите предприятия, участващи в картела, сътрудничи при разследването, провеждано от орган за защита на конкуренцията, като доброволно предоставя данните, с които разполага, относно картела и ролята на участника в него, в замяна на което, чрез решение или чрез прекратяване на производството, участникът се освобождава от санкция за участието му в картела или размерът на неговата санкция се намалява.  За целта се прави искане за освобождаване от санкция или за намаляване на санкции, което представлява устно или писмено доброволно изявление, направено пред орган за защита на конкуренцията от предприятие или физическо лице, или от тяхно име, в което се описват известните им данни относно даден картел и ролята на предприятието или на физическото лице в него, като изявлението е изготвено с цел участие в програма за освобождаване от санкция или за намаляване на санкции, като не включва вече съществуваща информация.