С изменения в Административнопроцесуалния кодекс се създава Централен административен съд

05 Jan 2018

С изменения и допълнения на Административнопроцесуалния кодекс се предлага създаването на Централен административен съд, който да разглежда делата, които сега са подсъдни на Върховния административен съд /ВАС/ като първа инстанция. С изменението на родовата подсъдност се цели да се гарантира конституционно установената функция на Върховния административен съд за осъществяване на върховен съдебен надзор за точното и еднакво прилагане на законите в административното правораздаване, съгласно чл. 125, ал. 1 от Конституцията и същевременно да се създаде Централен административен съд, който да разглежда дела като първа инстанция по оспорванията срещу актовете на централни ведомства, като комисии и агенции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет.

Върховния административен съд и за напред ще действа като първа инстанция по максимално ограничен брой дела, а основната му дейност да бъде осигуряването на точното и еднакво прилагане на закона в административното правораздаване. Целта е да изостави несвойствената си роля на първа инстанция и да встъпи в конституционно определената му - да уеднаквява практиката в административното правораздаване чрез тълкувателна дейност, а на Централния административен съд да са подсъдни:

  • оспорванията срещу актовете на председателите на държавните агенции и техните заместници, на председателите на държавните комисии, на изпълнителните директори на изпълнителните агенции и на ръководителите на държавни институции, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет.
  • оспорванията срещу актове на органите на Българска народна банка.
  • касационни жалби и протести срещу първоинстанционни съдебни решения на административните съдилища, в предвидените в закон случаи;
  • касационни жалби и протести срещу първоинстанционни съдебни решения на административните съдилища по Глава единадесета.
  • частни жалби срещу определения и разпореждания на административните съдилища, в предвидените в закон случаи;
  • оспорванията срещу други актове, посочени в закон.

В Закона за съдебната власт се правят изменения с които се създава нов Раздел Va -  Централен административен съд. Приравнен е на апелативен съд със седалище в София и ще разглежда административните дела в състав от трима съдии. В предвидените със закон случаи, в производството пред Централния административен съд ще участва и прокурор. Предвидено е Централният административен съд да има общо събрание, което да се състои от всички съдии и да е оправомощено  да  дава мнения пред Върховния административен съд по искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления.

Създаването на новия съд, е предвидено да бъде с влизане в сила на измененията, като до три месеца, трябва да се осигури сграда, а в двумесечен срок Висшия съдебен съвет да назначи административния ръководител и неговите заместниците.