Изменения в данъчното облагане върху собствеността в Кипър за целите на данъка върху добавената стойност

21 Nov 2017

С цел хармонизиране на законодателството с Директивата за данък върху добавената стойност (ДДС) на ЕС, Камарата на представителите на Кипър прие редица изменения в законодателството в областта на ДДС, както следва:

1. ДДС върху продажбата на земя.

До сега продажбата на земя се считаше за освободена доставка и не се начисляваше ДДС. Съгласно новите разпоредби:

  • ДДС се начислява в размер на 19% върху прехвърлянето на собствеността върху неразработена земя, която е предназначена за изграждане на една или повече масивни постройки за стопански цели;
  • Понятието за неразработена земя ще се определя от регламентите, които ще се издават от Министерския съвет;
  • Облагането на земя се изключва от горното в случаите, когато: а) земята е била продадена преди влизането в сила на закона за изменение и б) продажбата на земя, за която е представен договор за продажба в службата по кадастъра или на данъчния инспектор преди влизането в сила на измененията;

2. ДДС върху наем на имоти.

До сега наемането на сгради се считаше за освободена доставка и не се начисляваше ДДС. В същото време наложеният върху покупката или строителството на имота ДДС не се възстановяваше. Съгласно новите разпоредби:

  • отдаването под аренда или отдаването под наем на недвижимо имущество на данъчно задължено лице за подпомагане на стопанската дейност се счита за облагаема сделка и се облага с 19%, освен ако сградата се използва като жилище;
  • горното се прилага при условие, че сключването на договора за аренда или отдаване под наем е със същата дата или с дата след влизането в сила на изменящия закон;
  • наемодателят може да избере освобождаване от ДДС на арендата или наемането на недвижим имот (при условия и по ред, които ще бъдат определени с уведомление в Държавен вестник на Републиката), при условие че наемодателят информира инспектора по данъчното облагане за това решение;
  • наемодателят не може впоследствие да промени решението за освобождаване от ДДС на арендата или наема;

3. Правото на обратно начисляване се налага върху прехвърлянето на собственост в контекста на преструктурирането на кредит.

Методът на обратно начисляване на ДДС оттук нататък ще се прилага, когато даден имот се прехвърля от кредитополучателя в процеса на преструктуриране на кредита, както и при процедура за задължително прехвърляне на заемодателя, в следните случаи:

а) прехвърляне на сграда или част от нея и на прехвърлената земя преди първото пребиваване в нея.

б) прехвърляне на собствеността върху сграда или част от нея и върху прехвърлената земя, при условие че или по силата на договор за продажба, или чрез наем с право на покупка (доколкото се извършва преди първото пребиваване в нея) и при условие че разрешението за строеж за строителство е издадено след 1 май 2004 г.

в) прехвърляне на собственост по силата на договор за продажба или по договор за наем с право на закупуване на незастроена земя, предназначена за изграждане на една или повече масивни постройки за стопански цели.

Горните доставки се считат за облагаеми сделки както за получателя, така и за лицето, което ги прави, при условие че получателят получава стоките за стопански цели, независимо дали те се считат за дълготрайни активи.

Възможно е приспадането на ДДС за горепосочените сделки въз основа на метода на обратно начисляване, при условие че:

а) данъчно задълженото лице доставя имуществото на получателя по което и да е време.

б) получателят е данъчно задължено лице към момента на извършване на сделката и получава имота за стопански цели.

в) данъкът за получени доставки се приспада от данъчно задълженото лице, при условие че ДДС се отчита от получателя.

4. Влизане в сила на новите разпоредби.

Разпоредбите на Закона за изменение и допълнение на Закона за наем на имоти ще влязат в сила от датата на публикуване в "Държавен вестник" на Републиката, а разпоредбите за продажбата на земя и обратното налагане ще се прилагат от 2 януари 2018 г.