С обнародваната в Държавен вестник, Наредба №55 от 11.07.2017г. се определят регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия

01 Sep 2017

Българското законодателство в сферата на офшорните дружества предвижда редица забрани за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица, като в същото време има и изключения от тях.

С приетия подзаконов нормативен акт се детайлизира уредбата на едно такова изключение, като се определят регулираните пазари от трети държави, които за целите на чл. 4, т. 1 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици се приемат за еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Посочената разпоредба допуска изключения от приложното поле на закона, когато акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулирания пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните собственици – физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон.

Наредбата има за цел да определи случаите, в които регулирани пазари от трети държави могат да се приемат за еквивалентни на регулирани пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Въвежда се възприетият от европейското законодателство подход за определяне на регулираните пазари от трети държави, които са еквивалентни на регулираните пазари и многостранните системи за търговия в държавите – членки.

Съгласно наредбата , регулираните пазари от трети държави, които се приемат за еквивалентни на регулираните пазари или многостранни системи за търговия в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, са регулираните пазари, включени в списъка на Европейската комисия, публикуван на страницата й на основание чл. 19, пар. 6 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета.

На ниво европейско законодателство съществува процедура за определяне на регулирани пазари от трети държави за еквивалентни на регулираните пазари и многостранните системи за търговия, създадени и функциониращи в държавите – членки. Оценяването на пазарите на третите държави се извършва от Европейската комисия, а Европейският орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) подпомага комисията в оценяването на пазарите на трети държави. Европейската комисия и ЕОЦКП публикуват на своите интернет страници списък с пазарите, които следва да бъдат считани за еквивалентни.

Правният режим на регулираните пазари и многостранните системи за търговия е регламентиран с правото на Европейския съюз (Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на директиви 85/611/ЕИО/ на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета и Директива 2014/65 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014г., относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС), както и с националното законодателство – Закона за пазарите на финансови инструменти.