Данъчно задължено лице в Кипър - чрез пребиваване в Кипър 60 дни от годината

28 Jul 2017

Парламентът на Кипър единодушно одобри законопроект, който дава право на дадено лице да бъде считано за данъчно пребиваващо в Кипър, при условие че отговаря на кумулативно определени условия.

По този начин Законът за данъка върху дохода е изменен, така че физическо лице, което не остава в никоя друга държава за един или повече периоди, които общо надвишават 183 дни през данъчната година и което не е данъчно пребиваващ в която и да е друга държава за същата данъчна година, да се счита за данъчно задължено лице на Кипър, при условие че са изпълнени кумулативно следните условия:

  • трябва да остане в Кипър поне за 60 дни през данъчната година;
  • да извършва каквито и да било дейности в Кипър и/или да работи в Кипър и/или да бъде директор на дружество данъчно установено в Кипър по всяко време на данъчната година;
  • трябва да има постоянно жилище в Кипър, което може да бъде собствено или наето от него.

Уточнява се, че дадено лице, което кумулативно изпълнява горепосочените условия, не се счита за данъчно задължено лице в Кипър през данъчната година, ако в тази година е прекратено упражняването на всякаква дейност и/или работа в Кипър и/или заемането на длъжност на данъчно задълженото лице в Кипър.

За целите на изчисляването на дните на престой в Кипър се счита, както следва:

  • денят на заминаване от Кипър се счита за ден извън Кипър;
  • денят на пристигане в Кипър се счита за ден в Кипър;
  • пристигането в Кипър и заминаването от Кипър в рамките на същия ден се счита за един ден в Кипър;
  • заминаването от Кипър и връщането му в Кипър в рамките на същия ден се счита за един ден извън Кипър.


По този начин съгласно новите разпоредби се предоставя стимул на физическо лице, което не е данъчно пребиваващо в никоя друга държава за същата данъчна година, да прехвърли данъчното си пребиваване в Кипър и да бъде обложено само върху доходите от дейностите, които физическото лице упражнява в Кипър. Трябва да се отбележи, че за целите на заетостта в Кипър на физическо лице с доходи над 100 000 евро се допуска освобождаване от данък върху 50% от възнагпаждението за период от 10 години, което значително намалява неговия данък върху дохода. В същото време на физическо лице се предоставя освобождаване от данък върху дохода или данъчна защита върху дивиденти и лихви, получени в Кипър или в чужбина, при условие че това лице се счита за не местно лице в Кипър.