С изменения в Търговския закон се предлага акциите на приносител да отпаднат

24 Nov 2017

Вносителят на измененията посочва, че има за цел въвеждане в българското законодателство на висок стандарт за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели по отношение на търговските дружества, издали акции на приносител. Необходимостта от въвеждане на предложените със законопроекта изменения е обоснована от съществуващия риск по отношение на прозрачността на информацията за лицата, притежаващи акции на приносител.

Особеното при акциите на приносител е, че лицето, което упражнява фактическата власт върху акциите на приносител, е титуляр на правата по тях. Това прави смяната на собственика (титуляря на правата) много лесна, като за това е необходимо единствено физическото предаване на акциите. В действащата законова уредба няма законово задължение да се оповестява информация за притежателите на акциите на приносител. Притежателите на такива акции могат да се променят непрекъснато, като за това не се съдържа информация в търговския регистър. Частично подобна информация може да бъде налична в търговския регистър при първоначалното обявяване на списъка на лицата, записали акции на учредителното събрание, обявяване на протокола от общото събрание, както и в случаите, когато след учредяване на дружеството всички акции се придобият от едно лице. В посочените случаи обаче липсва гаранция, че информацията относно собствениците на акциите на приносител е актуална.

Предложеният Законопроект за изменение на Търговския закон предвижда премахване на възможността за акционерните дружества и за командитните дружества с акции занапред да издават акции на приносител. Съгласно законопроекта в 9-месечен срок от влизането в сила на закона дружествата, издали акции на приносител, изменят уставите си, заменят акциите на приносител с поименни, започват да водят книги за акционерите, заявяват за вписване промените и представят за обявяване изменените устави в търговския регистър. В случай че акционер не представи за замяна притежаваните от него акции на приносител, дружеството ги обезсилва. При тази хипотеза акционерът има право да поиска от дружеството да му заплати равностойността на направените по тях вноски в 6-месечен срок от узнаването, но не по-късно от 5 години от датата на обезсилването.

При запор и залог на акции на приносител, кредиторите извършват в 9-месечен срок от влизането в сила на закона действията по замяна на акциите на приносител с поименни акции, в противен случай дружеството ги обезсилва. При замяната дружеството отбелязва върху поименната акция залога съобразно заявлението на заложния кредитор и го вписва в книгата за акционерите. Кредиторът със залог или запор носи отговорност за вреди, причинени виновно на акционер вследствие на обезсилване на акциите му или на извършени неверни записи във връзка със залога или запора при замяната на акциите.

Търговските дружества, които не приведат дейността си в съответствие с посочените по-горе изисквания и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени, се прекратяват по реда на чл. 252, ал. 1, т. 4 от Търговския закон с решение на съда по иск на прокурора. Целта на това законодателно решение е да се гарантира нужният стандарт на защита на правата и законните интереси на търговците и техните акционери и кредитори посредством развиващата се пред съд процедура. В двумесечен срок след изтичането на срока за вписване на промените Агенцията по вписванията съставя списък на търговските дружества, които не са привели дейността си в съответствие със закона и нямат висящо производство по заявление за вписване на промени. Списъкът се изпраща на прокуратурата за завеждане на искове по чл. 252, ал. 1, т. 4 от ТЗ. Списъкът се актуализира на всеки 6 месеца и се изпраща на прокуратурата. По този начин се регламентира стриктен контролен механизъм, който гарантира, че режимът за отмяна на акциите на приносител се спазва ефективно.

Рискът, свързан с акциите на приносител, е идентифициран и от организацията Financial Action Task Force (FATF) във връзка с борбата срещу прането на пари и финансирането и разпространението на тероризма. Препоръките на FATF са намерили израз в Директива (ЕС) 2015/849 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 година за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма. Съгласно чл. 10, параграф 2 държавите членки са длъжни да предприемат мерки за предотвратяване на злоупотребата с акции на приносител и варианти на акции на приносител, което изискване се въвежда с предложения законопроект. Необходимостта от точна и актуална информация за действителния собственик е ключов фактор при разкриването на престъпници, които в противен случай биха могли да скрият своята самоличност зад дружествена структура. Държавата следва да гарантира, че дружествата, които са учредени в съответствие с националното право, получават и съхраняват подходяща, точна и актуална информация за своите действителни собственици в допълнение към основната информация, като име и адрес на дружеството, и доказателства за учредяване и юридическа собственост. Също така в приложение III от Директива (ЕС) 2015/849 се съдържа неизчерпателен списък на факторите и видовете доказателства за потенциално по-висок риск в случаите на разширена комплексна проверка, сред които в списъка са и дружествата, които имат номинални акционери или акции на приносител.

Съществуващият проблем с акциите на приносител е идентифициран и от Глобалния форум (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes) към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) във връзка с процедурата за преглед и оценка на българското законодателство и административните процедури и практики в контекста на международните стандарти за прозрачност и обмен на информация за данъчни цели. Акциите на приносител са посочени като един от основните проблеми пред прозрачността и обмена на информация и водят до значително намаляване на получения от България рейтинг в доклада за страната, разгледан на 24-ото заседание на Групата по преглед и оценка (Peer Review Group) на Глобалния форум към ОИСР.