Производство по стабилизация на търговец

25 Aug 2017

С влезлите в сила от 1 юли 2017 г., промени в Търговския закон е приложима процедурата по стабилизация на търговец, с оглед защита на добросъвестните търговци. Идеята е търговецът да бъде стабилизиран, когато има временни финансови затруднения и да се предотврати евентуална процедура по несъстоятелност, която често ликвидира самия търговец и оставя неудовлетворени кредиторите. Начина това да се случи, съгласно приетата нормативна уредба е чрез постигане на споразумение между търговеца и кредиторите му за начина на изпълнение на задълженията му, което да доведе до продължаване на дейността му на търговец. Едновременно с откриването на производството по стабилизация за търговското дружество се смята за открито и производство по стабилизация за неограничено отговорните съдружници.

Производството по стабилизация е неприложимо за търговец - публично предприятие, което упражнява държавен монопол или е създадено с особен закон, както и за банка и застраховател. Също така търговецът, който иска да бъде оздравен, трябва да е обявявал редовно годишните си финансови отчети в търговския регистър, задълженията му да не са към свързани с него лица, за него да не е подавана молба за откриване на производство по стабилизация през последните три години, както и да не е в производство по несъстоятелност.

За да бъде открито производство по стабилизация, търговецът трябва да подаде писмена молба до окръжния съд по седалището си, в която да мотивира, че се намира в непосредствена опасност от неплатежоспособност. Такава е налице, когато търговецът, с оглед на предстоящите падежи на паричните му задължения, в следващите 6 месеца от подаване на молбата за стабилизация ще се окаже в невъзможност да изпълни изискуеми парични задължения по търговски сделки, публични или частни държавни задължения или може да спре плащанията. Молбата следва да отговаря на законовите изисквания за форма, съдържание и необходимите приложения към нея, в това число списък на кредиторите и план за стабилизация, към който законът въвежда също специфични изисквания, като например когато планът за стабилизация предвижда частично опрощаване на задълженията на търговеца, планът трябва да предвижда удовлетворяване не по-малко от 50 на сто от вземанията на всеки кредитор (освен ако е свързано с търговеца лице). Ако в плана е предвидено разсрочено плащане на задълженията, то срокът за плащане към всички кредитори не може да надвишава 3 години от датата на приключване на производството по стабилизация. Когато планът за стабилизация предвижда продажба на цялото предприятие, на обособени части от предприятието или на отделни имуществени права, към молбата се прилага и пазарна оценка на съответното имущество - предмет на сделката, както и проект на договор, подписан от купувача. Целта на множеството изисквания към молбата е бързо произнасяне на съда по депозираната молба въз основа на достатъчно информация, като същият е длъжен да я разгледа незабавно в закрито заседание.

Молбата и всички актове на съда в рамките на производството по стабилизация се обявяват служебно в Търговския регистър по партидата на търговеца.

Когато констатира, че са налице основания за откриване на производство по стабилизация на търговеца, съдът с определение:

 • открива производство по стабилизация на търговеца; 
 • назначава доверено лице и определя възнаграждението му, което да упражнява надзор върху дейността на търговеца съобразно наложените ограничения и осъществява съдействие на търговеца и кредиторите по уточняване на съдържанието на плана за стабилизация; 
 • може да допусне обезпечителни мерки чрез налагане на запор, възбрана или други подходящи обезпечителни мерки; 
 • може да назначи проверител - регистриран одитор; 
 • определя дата на открито съдебно заседание за разглеждане и приемане на предложения от търговеца план за стабилизация не по-късно от три месеца от датата на откриване на производството.

При наличие на открито производство по стабилизация, към фирмата на търговеца се прибавя „в производство по стабилизация“. От датата на откриване на производството, търговецът няма право да погасява задължения, възникнали преди датата на молбата за откриване на производството, с изключение на преводи на суми за погасяване на публични вземания за данък върху добавената стойност, акциз, данъци или задължителни осигурителни вноски за сметка на служителите. По искане на всяка от страните съдът може да разреши прекратяването на всеки двустранен договор, по който страна е търговецът, ако той не е изпълнен изцяло или частично към момента на откриване на производството за стабилизация. След откриване на производството кредиторите могат да правят прихващане на свои вземания срещу търговеца и на свои задължения към него само ако условията за прихващане са били налице преди откриване на производството по стабилизация. Образуването на изпълнителни производства срещу търговеца и пристъпването към изпълнение по реда на Закона за особените залози срещу имущество на търговеца е недопустимо, а образуваните производства се спират. От откриване на производството по стабилизация до прекратяването му за вземанията срещу търговеца давност не тече.

В производството по стабилизация участват всички кредитори на търговеца, включително кредиторите, на които търговецът е учредил обезпечения за задължения на трети лица. Всеки кредитор може да направи писмено възражение пред съда с копие до довереното лице и до търговеца срещу включването или невключването на даден кредитор в списъка на кредиторите в 14-дневен срок от обявяването на списъка в търговския регистър. Съдът разглежда в закрито заседание проекта на окончателен списък и след преценка на направените възражения и изразените становища одобрява окончателен списък на кредиторите.

Плана за стабилизация на търговеца трябва да бъде утвърден в срок до 4 месеца от откриване на производството от съда в закрито заседание с определение, което подлежи на обжалване. Планът може да бъде допълнен и изменен, след което бива гласуван от кредиторите по класове, смята се за приет, ако за него са гласували кредиторите, които притежават повече от три четвърти от вземанията, като гласовете на кредиторите – свързани лица с търговеца, не се вземат предвид. С определението за утвърждаване на плана съдът прекратява производството по стабилизация и назначава надзорен орган, ако такъв е предложен в плана за стабилизация и/или е избран от събранието на кредиторите.

Производството по стабилизация се прекратява:

 • когато търговецът оттегли предложението си за план за стабилизация, преди планът да бъде гласуван от кредиторите;
 • когато в 4-месечен срок от откриването му не е утвърден от съда план за стабилизация, независимо дали производството е било спирано; 
 • когато след откриване на производството се установи, че са налице законовите основания поради които не се открива производство по стабилизация за търговеца, или се установи, че предоставените от търговеца данни са неверни; 
 • когато търговецът не участва в съдебното заседание по приемането на плана;
 • при нарушение на наложените от съда ограничения по отношение на извършваните от търговеца действия; 
 • когато търговецът не осигурява съдействие на довереното лице, на назначения от съда проверител или не предостави на съда в определения срок допълнително поискана информация и доказателства, или не внесе определените от съда разноски за заплащане на възнаграждения на довереното лице, проверителя или на вещото лице;
 • когато предложеният план за стабилизация не е бил приет или утвърден; 
 • с утвърждаване на плана за стабилизация. 

Към настоящия момент в Тарифата за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс няма предвидена изрична държавна такса, която молителят да заплати по молбата си за откриване на производството по стабилизация, поради което съдът в практиката си налага такса от 25 лв., предвид това, че се образува дело от граждански характер.