От днес влизат в сила измененията в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

04 Aug 2017

       С приетите изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа са направени промени в уредбата на публичното предлагане на ценни книжа и допускането им до търговия на регулиран пазар. Увеличава се броят на лицата, до които се предоставя информация за предлагане на ценни книжа от 100 на 150 за непублична емисия, въвежда се изключение от задължението за публикуване на проспект за емисии на ценни книжа, чиято обща стойност в рамките на Европейския съюз е по-малка от левовата равностойност на 1 000 000 евро, като прагът се изчислява за период от 12 месеца. Също така се намалява срока за разглеждане и произнасяне на Комисията за финансов надзор по заявления за потвърждаване на проекти на емитенти, които нямат ценни книжа, и се облекчават нормативните изисквания относно публикуване на съобщението за начало на публично предлагане на ценни книжа.

      Направените промени осигуряват участие на представител на асоциацията на управляващите дружества във Фонда за компенсиране на инвеститорите, както и освобождаване на Фонда от заплащане на корпоративен данък за дейностите по възстановяване и преструктуриране на инвестиционни посредници. Въвежда се минимален праг за размера на общата годишна вноска, като в случаите, когато размерът на клиентските активи, определен на средномесечна основа, е по-голям от нула, годишната вноска е в размер не по-малък от 100 лв. Разширяват се и хипотезите при които с изплащат компенсации на клиентите на инвестиционния посредник от Фонда за компенсиране на инвеститорите.

          С промените се прецизират и условията, при които се издават облигации, както и параметрите на емисията, като се цели осигуряване на по-голяма защита на облигационерите. Съобразно принципът за пропорционално погасяване по всяка издадена облигация в случаите на частично предсрочно погасяване на облигационната емисия, се разширява кръга на лицата, които могат да бъдат довереник на облигационерите. С цел по-голяма прозрачност при вземане на решения се допълват разпоредбите относно провеждането на общото събрание на акционерите на публичното дружество, като се вменяват допълнителни задължения за лицата, които го управляват и представляват и се въвеждат изисквания към воденето на протокола от проведеното събрание.

              Промените създават правна възможност Комисията за финансов надзор да налага принудителна административна мярка – спиране на продажбата на акциите на публични дружества при системно неизпълнение на задълженията на публичното дружество, както и при неосигуряване на достатъчно гаранции за защитата на интересите на инвеститорите.