Европейска заповед за запор

06 Jun 2017

От 18.01.2017 г. в българското законодателство се въведе нова процедура за събиране на вземания наречена европейска заповед за запор на банкови сметки(ЕЗЗБС). Мотивите за приемането на новата за България европейска заповед за запор са транспониране на европейски Регламент (ЕС) № 655/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 май 2014 г., в сила от 18 януари 2017 г., в нормите на българския Гражданско-процесуалния кодекс (ГПК).

Какво представлява това?

Европейската заповед за запор на банкови сметки е алтернативна мярка за кредитора за бързо запориране на средства по банкови сметки на длъжника на територията на страна-членка на Европейския съюз/ЕС/. В същото време тя предвижда гаранции за защита правата на длъжника срещу злоупотреба от страна на кредитора чрез подаване на молба за отмяна до компетентния съд в определени случаи, които ще бъдат разгледани по-долу.

Процедурата може да бъде използвана само при трансгранични дела /граждански и търговски/, при които съдът, провеждащ процедурата, или местоживеенето на кредитора трябва да се намират в държава членка, различна от тази, в която длъжникът държи сметката си. Наличие на трансгранично дело има, когато кредиторът е с местоживеене в една държава-членка, а съдът и банковата сметка, подлежаща на запориране, се намират в друга държава-членка или когато съдът, разглеждащ молба за заповед за запор, се намира в една държава-членка, а банковата сметка - обект на заповедта за запор, е в друга държава-членка. Изключени от обхвата на ЕЗЗБС са  данъчни, митнически или административни дела, както и дела, по които се търси отговорността на държавата за действия или бездействия при упражняването на държавна власт.Регламентът не се прилага за имуществени права, произтичащи от брачни правоотношения; завещания и наследяване, включително задължения за издръжка, произтичащи в случай на смърт; искове срещу длъжник, по отношение на когото са образувани производства по обявяване в несъстоятелност, производства, свързани с прекратяване на дейността на неплатежоспособни дружества или други юридически лица, по съдебни споразумения, конкордати или аналогични производства; социална сигурност;  арбитраж. От приложението на регламента са изключени и банковите сметки, които съгласно правото на държавата членка, в която се държи сметката, се ползват с имунитет срещу запор, както и спрямо банкови сметки, държани от и в централни банки, когато те действат в качеството си на органи на паричната политика.

Предимства!

Процедурата е бърза и се осъществява без информиране на длъжника (ex parte). Този „ефект на изненадата“ пречи на длъжниците да преместват, укриват или разходват парите.Производството по издаването на заповедта протича без участието на длъжника.

Процедурата във всички държави — членки на ЕС ли се прилага?

Регламентът не се прилага в Дания и в Обединеното кралство.Това означава, че:

  • кредитори, установени в Дания или в Обединеното кралство, не могат да поискат издаването на ЕЗЗБС,
  • не може да бъде получена ЕЗЗБС по отношение на банкова сметка, намираща се в Дания или Обединеното кралство.

Компетентен орган за издаване на ЕЗЗБС!

Кредиторът може да поиска издаването на европейска заповед за запор на банкови сметки, в следните случаи:

  • преди да предяви иска си, като обезпечителна мярка,
  • в хода на съдебно производство или
  • след приключването му, при изпълнение на влязло в сила съдебно решение.

Компетентният орган за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки е първоинстанционният съд, който трябва да разгледа спора по същество, ако нейното издаване се иска преди предявяване на спора по същество. Искане за издаване на ЕЗЗБС може да се прави във всяко положение на делото, включително в рамките на разглеждането му пред последната съдебна инстанция – касационния съд, както и след постановяване на съдебното решение от първоинстанционния съд, разгледал спора по същество, или след одобряване на съдебната спогодба.

Определението на съда, с което се отказва изцяло или частично издаването на европейска заповед за налагане на запор върху банкови сметки, подлежи на обжалване с частна жалба. Когато определението е постановено от въззивна инстанция, то подлежи на обжалване пред Върховния касационен съд.

Основания за издаване на европейска заповед за запор на банкови сметки!

За да бъде издадена ЕЗЗБС, кредиторът следва да представи достатъчно доказателства, за да се увери съдът, че е налице спешна необходимост от мярка за защита, както и да учреди гаранция, с която да се предотврати злоупотреба с процедурата. Гаранцията може да се учреди под формата на парична гаранция, банкова гаранция или дори ипотека. Във всички случаи тя представлява една предпазна мярка за длъжника, тъй като на този етап той не се уведомява за молбата за заповед за запор, нито се изслушва преди издаването на заповедта. Това, от своя страна, се прави с цел да се гарантират ефектът на изненадата за длъжника и полезният ефект на заповедта за кредитор, който се опитва да възстанови дълговете си. В крайна сметка, новият правен инструмент има за цел не само да удовлетвори интереса на кредитора, но и да установи баланс в отношенията между кредитор и длъжник.

В случай че, кредиторът няма достатъчно информация за своя длъжник или негова банкова сметка, той има възможност да поиска от съда да получи необходимата информация.

Това се иска от съда, в който е подадена молбата за издаване на заповедта за запор. Той, от своя страна, иска от информационния орган на държавата членка по изпълнение (в България това е Министерство на правосъдието) да получи информацията за установяване на банката и на сметката на длъжника. Всички имащи отношение към получаването на информацията органи са задължени да действат експедитивно.

Признаване и изпълнение на европейската заповед за запор на банкови сметки!

Заповед за запор, издадена в държава членка се признава в другите държави членки, без да е необходима специална процедура, и подлежи на изпълнение в другите държави членки, без да има необходимост от декларация за изпълнителна сила. Компетентен орган да изпълни заповедта за запор е съдебният изпълнител.

След като банката получи заповедта за запор, я изпълнява веднага като направи необходимото тази сума да не бъде прехвърляна или теглена от сметката или като прехвърли тази сума в специална сметка за целите на запора. При наличието на определени условия на банката се разрешава, ако това е поискано от длъжника, да освободи запорираната сума и да я прехвърли на сметката на кредитора, посочена в заповедта за целите на удовлетворяването на иска на кредитора.

След налагането на запора се предвижда уведомяване на длъжника в кратки срокове.

Възможни средства за правна защита!

Средствата за защита срещу европейската заповед за запор са:

  • молба до компетентния съд за отмяна или изменение или
  • молба до компетентния съд или до съдебния изпълнител за прекратяване или ограничаване на изпълнението на заповедта при наличие на определени условия.

Също така е възможно длъжникът и кредиторът на основание, че са се споразумели, да подадат съвместно молба до съда, който е издал заповедта за запор, за отмяна или изменение на последната или до съдебния изпълнител за прекратяване или ограничаване на изпълнението на заповедта.

Съдът, който е издал заповедта за запор, може по собствена инициатива да измени или отмени заповедта поради променени обстоятелства.

Европейската заповед за запор на банкови сметки е обвързващ и пряко приложим правен инструмент на ЕС, с който се установява нова европейска процедура при трансгранични дела, която дава възможност за ефикасно и бързо запориране на средства по банкови сметки. Процедурата е допълнително и факултативно средство за кредитора, който има свободата да използва всякаква друга процедура за получаването на еквивалентна мярка съгласно националната си правна система.