Създава се Директива за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облаганев Европейския съюз

01 Jun 2017

             На проведеното на 23 май 2017 г. заседание на Съвета на Европейския съюз /ЕС/ по икономически и финансови въпроси (ЕКОФИН) е постигнато съгласие по нова система за разрешаване на спорове във връзка с двойното данъчно облагане в Европейския съюз. ЕКОФИН е приел заключения на Съвета относно докладите по държави и задълбочените прегледи от 2017 г., както и изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки от 2016 г.Предложението си поставя за цел да подобри използваните механизми за разрешаване на спорове между държавите членки, когато те произтичат от тълкуването на спогодби за премахване на двойното данъчно облагане. Предложението се основава на Конвенция 90/436/ЕИО за премахване на двойното данъчно облагане във връзка с корекцията на печалби на свързани предприятия.

          Случаи, при които различни държави членки облагат с данък един и същи доход или капитал два пъти, могат да породят сериозни пречки пред извършването на трансгранична стопанска дейност. Те създават прекомерна данъчна тежест, могат да доведат до изкривяване на икономическата среда и да окажат отрицателно въздействие върху трансграничните инвестиции.

           Проектът за директива предвижда механизмите за разрешаване на спорове да бъдат задължителни и обвързващи, с ясни срокове, както и задължение за постигане на резултати. Той цели да осигури данъчна среда, в която разходите на предприятията за привеждане в съответствие да бъдат сведени до минимум.

         Текстът дава възможност данъкоплатците да започнат процедура за уреждане на спор по взаимно съгласие, при което държавите членки трябва да постигнат съгласие в срок от две години. При неуспех на тази процедура се преминава към арбитражна процедура за разрешаване на спора в определен срок. За тази цел се назначава консултативна комисия от трима до пет независими арбитри и най-много двама представители на всяка държава членка. Комисията („консултативната комисия“) издава становище за премахване на двойното данъчно облагане в спорния случай, което е правно обвързващо за заинтересованите държави членки, освен ако те се споразумеят за алтернативно решение.

             Съветът е одобрил постигнатия компромис по следните въпроси:

  • обхват на директивата, т.е. видовете спорове, за които тя следва да се прилага. Предвижда се широк обхват на директивата, като във всеки отделен случай има възможност да се изключат спорове, които не са свързани с двойно данъчно облагане;
  • „компетентни независими лица“: критерий за гарантиране на независимостта на лицата, които се назначават за независими арбитри. Договорено е арбитрите да не бъдат служители на дружества, предоставящи данъчни консултации, и да не са предоставяли данъчни консултации на професионална основа. Ако не е договорено друго, председателят на комисията трябва да бъде съдия;
  • постоянна комисия: възможността за създаване на постоянна структура, която да разглежда случаите за разрешаване на спорове, ако държавите членки се споразумеят за това.

         Следващи стъпки

        Съветът ще приеме директивата, след като Европейският парламент даде становището си.

     Държавите членки ще разполагат със срок до 30 юни 2019 г., за да транспонират директивата в национални законови и подзаконови актове. Тя ще се прилага за жалби, подадени след тази дата по въпроси, свързани с данъчната година, която започва на 1 януари 2018 г. или след тази дата. Държавите членки могат обаче да се договорят да прилагат директивата по отношение на жалби, свързани с предходни данъчни години.