От 08.03.2022 г. пада мораториумът за придобиване по давност на държавни и общински имоти

11 Mar 2022

I. По искане на Висшия адвокатски съвет Конституционният съд (КС) се произнесе с решение № 3 от 24.02.2022 г. по к. д. № 16 от 2021 г. Така след 15 години конституционните съдии единодушно отмениха мораториума за придобиване по давност на държавни и общински имоти. Решението на КС влиза в сила три дни след обнародването му в „Държавен вестник“ на 04.03.2022 г. – 08.03.2022 г.

II. Исторически преглед:

1. В Закона за собствеността (ЗС) от 1951 г. е въведена забрана за придобиване по давност на вещ, която е социалистическа собственост.

2. През 1990 г. в ЗС определението „социалистическа“ собственост е заменено с „държавна и общинска“ собственост.

3. През 1996 г. се въвежда разграничението между публична и частна собственост на държавата и общините. Същата година се приемат и Закон за държавната собственост (ЗДС) и Закон за общинската собственост (ЗОС).

Тази промяна в ЗС влиза в сила на 01.06.1996 г., с което е позволено придобиването по давност на имотите частна държавна собственост и частна общинска собственост.

4. С изменения в ЗС с обратна сила (от 31.05.2006 г.) давността е спряна.

III. Едни от практически важните моменти в решението на КС са:

1. Последиците от преустановяването на мораториума ще настъпят от момента на влизането на решението на Конституционния съд в сила (08.03.2022 г.).

2. С влизането в сила на решението на КС вероятно ще има казуси, при които владелците на имоти, които са частна държавна и/или частна общинска собственост, ще им е нужен само един ден, който да бъде допълнен към вече изтеклата почти десетгодишна давност в периода 01.06.1996 г. – 31.05.2006 г. При настъпването на този факт ще имат право да предявят иск за придобиване по давност на даден имот, който са владели непрекъснато и необезпокоявано в продължение на десет години.

3. Отмяната на мораториума няма да засегне досегашния му ефект, тоест не би могъл да бъде оспорен фактът, че давността е била спряна от въвеждането на забраната за придобиване по давност на държавни и общински имоти на 31.05.2006 г. до отмяната ѝ на 08.03.2022 г.

IV. Какво биха могли да направят държавата и общините, за да съхранят правото си на собственост върху тези имоти и да възпрепятстват придобиването им по давност от частни лица?

1. могат да предявят ревандикационен иск;

2. могат да ги актуват като общински или държавни;

3. кметовете/ областните управители издадат заповед за изземване на конкретния имот.

V. Някои от съображенията на Конституционния съд за отмяната на мораториума са:

1. КС подчертава, че срокът на мораториума вече надвишава значително най-дългия давностен срок и води само до бездействие на държавата и общините: „В рамките на прекомерно дългия срок на предвидения в § 1, ал. 1 ЗДЗС мораториум, на владелците на имоти – частна държавна или общинска собственост е наложено да търпят безсрочно бездействието на държавата и общините, които не са стимулирани да предприемат необходимите действия за изпълнение на вменените им по закон задължения да стопанисват и управляват собствеността си с грижата на добър стопанин“.

2. „Обстоятелството, че през продължителен период от време държавата и общините не са предприели действия по установяване, регистриране и актуване на притежаваните от тях имоти, не може да бъде основание за съществена промяна на правния режим на основни права и затова такова ограничение е конституционно нетърпимо.“

3. В решението си КС заявява, че с мораториума е засегнато правото на собственост: „То е предназначено да гарантира на отделния човек свободно пространство в имущественоправната сфера и с това да направи възможно той да гради живота си на собствена отговорност. Като основно право част от обективния правен ред, правото на собственост обаче „живее” не само като субективно право, а и като нормативно определено право, с което държавата е длъжна да се съобразява. Самото понятие за основно право на собственост е по-широко от това в гражданското право и в обхвата на защитеното му от Конституцията съдържание попадат и предвидените в законодателството способи за придобиване на собственост. За една правова държава, която въздига правото на собственост в основно право с конституционен ранг, е чуждо разбирането, според което на гражданите се дължи конституционна защита само на вече придобита собственост, но се пренебрегват условията за придобиване на собственост чрез предвиден от националното право придобивен способ.“

4. КС посочва, че целта на законодателя да наложи забраната за придобиване по давност на държавни и общински имоти е логична и целесъобразна, но продължаващия вече 15 години мораториум е непропорционална мярка за постигането ѝ: „Не е налице конституционно оправдание за наложителност на толкова дълъг период на спиране на давностния срок, който да е необходим на държавата и общините да предприемат съответните действия по защита на своята собственост. Още повече, че вместо продължителността на мораториума да се съкращава, тя се удължава – от една на три години и вместо с това да приключи, последното засега удължаване е с нови пет години.“

5. Констатира, че от временна мярка през 2006 г, при въвеждането му, с многократното му удължаване се е превърнал в постоянно правно положение: „По този начин се накърнява доверието в законодателството присъщо на правовата държава, тъй като за правните субекти е невъзможно да предвидят с достатъчно висока степен на сигурност и обозримост докога ще действа мораториумът и дали направеното с § 1 ЗИЗС (обн., ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.) изменение в оспорената разпоредба ще бъде последното удължаване във времето на спирането на срока на придобивната давност.“