НАП активира опцията „предварително попълнени данъчни декларации за ФЛ“

09 Mar 2022

I. Предварително попълнените декларации за облагане на доходите на физически лица са достъпни в Портала за е-услуги на НАП.

Потребителите, които имат персонален идентификационен код (ПИК) или квалифициран електронен подпис (КЕП) вече имат достъп до въведената информация за получени от тях доходи от:

- трудови правоотношения;

- граждански договори и хонорари;

- доходи от наем - при отдаване на имот на юридически лица;

- доходи за получени субсидии от Държавен фонд „Земеделие“;

- данни за направените лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране;

- получени суми от наложени платежи от продажби в Интернет;

- информация за продажба на моторни превозни средства, които са били собственост на декларатора по-малко от 12 месеца;

- данни за ползваните чрез работодател данъчни облекчения.

II. Данъчната кампания за деклариране на доходите на физически лица, получени през 2021 г., приключва на 03.05.2022 г.

III. На 30.06.2022 г. изтича и срокът за подаване на годишните данъчни декларации от:

- физическите лица, извършващи дейност като търговци;

- еднолични търговци и

- земеделски стопани,

избрали този ред на облагане. Те трябва да подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ.

IV. Подалите годишните си декларации по електронен път до 31.03.2022 г. ползват отстъпка до 500 лева от данъка за довнасяне, ако:

 - нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията;

- ако са внесли целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 март.