Промени в Закона за акцизите и данъчните складове

09 Mar 2022

I. С брой № 12 на „Държавен вестник“ от 11.02.2022 г. в Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) са приети изменения и допълнения, чийто фокус е насочен към реализацията приоритетите на данъчната политика. По-важните промени се изразяват в:

1. Създаден е единен сертификат за малък независим производител, с който ще се удостоверява общото годишно производство, за да се улесни признаването на статута за независими малки производители във всяка държава-членка. Определени са и съответните изисквания към тези лица за прилагане на режима.

2. Движението на освободените за потребление акцизни стоки ще се осъществява с валиден електронен опростен административен документ.

3. Създадени са нови статути на икономическите оператори с цел улеснение на идентификацията им в компютърната система за движение и контрол на акцизните стоки. Новите икономически оператори са:

- „Сертифициран изпращач“ (т. 67 на чл. 4);

- „Временно сертифициран изпращач”“ (т. 68 на чл. 4);

- „Сертифициран получател“  (т. 69 на чл. 4);

- „Временно сертифициран получател” (т. 70 на чл. 4).

4. Ревизирани са определенията, свързани с позовавания на кодове по Комбинираната номенклатура, използвани за описание на алкохолните продукти.

5. Пояснени са разпоредбите, свързани с режима за освобождаванията на денатуриран алкохол.

6. Актуализацията на процедурите, за да бъдат намалени задълженията на търговците при търговия с акцизни стоки между държавите-членки.

7. Частичните загуби в рамките на ЕС ще бъдат определяни в рамките на общите прагове за частична загуба, определена с Делегирания акт на ЕК.

8. Регламентирани са пояснения за измерването на градусите „Плато на бирата“ и конкретно с измерването на градусите „Плато на подсладената или ароматизираната бира“.

9. Обогатени са опциите на компютърната система, която се използва за движение на акцизни стоки под режим „отложено плащане на акциз“. Създадена е възможност за обхващане и движение на акцизни стоки, които са освободени за потребление на територията на друга държава-членка с цел да бъдат доставени там за търговски цели.

10. Регламентирана е регистрацията на икономическите оператори в компютърната система за движение и контрол на акцизните стоки.

11. Регламентирана е процедурата за движение на акцизните стоки, освободени за потребление, когато компютърната система не работи. Посочени са и алтернативните доказателства за приключване на тези движения. Описано е как следва да се замени документът на хартиен носител, придружаващ акцизните стоки, освободени за потребление в една държава членка и движещи се към друга държава членка, с нов електронен опростен административен документ.

12. Въведена е колаборацията между акцизните и митнически процедури. По този начин се създава възможност за използването на режим „вътрешен транзит“ след режим „износ“. Митническото учреждение на напускане става място за получаване под движение на режим „отложено плащане на акциз“. Също така точно е регламентиран моментът, в който завършва режим „отложено плащане на акциз“.

II. Въвеждането на тези нови разпоредби е с цел да бъде хармонизирано националното законодателство със следните европейските директиви в данъчната област:

- Директива (EС) 2020/262 на Съвета от 19 декември 2019 година за определяне на общия режим на облагане с акциз (ОВ, L 58/4 от 27 февруари 2020 г.);

- Директива (ЕС) 2020/1151 на Съвета от 29 юли 2020 година за изменение на Директива 92/83/ЕИО за хармонизиране на структурата на акцизите върху алкохола и алкохолните напитки (ОВ, L 256/1 от 5 август 2020 г.);

- Директива (ЕС) 2019/2235 на Съвета от 16 декември 2019 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност и Директива 2008/118/ЕО относно общия режим на облагане с акциз по отношение на отбранителните дейности в рамките на Съюза (ОВ, L 336/10 от 30 декември 2019 г.).