Нови промени в Закона за регистър БУЛСТАТ

02 Mar 2022

I. Народното събрание прие промени в Закона за регистър БУЛСТАТ. Измененията се състоят в:

- дефинирано е коя информация в регистър БУЛСТАТ е публична; 

- личните данни, които служат за идентификация на физическите лица, няма да бъдат публично достъпни;

- създадена е възможност да се извършват справки чрез отдалечен достъп и да се получават удостоверения в електронна форма. За целта ще е необходима идентификация чрез квалифициран електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията;

- въведено е задължение за субектите на регистър „БУЛСТАТ“, които нямат вписан адрес за кореспонденция, да заявят такъв в двумесечен срок от влизане в сила на закона.

II. Агенция по вписванията в двумесечен срок от приемане на промените следва да осигури регистриран достъп до вписаните данни и обстоятелства, които не са публични. Това ще става след идентификация на заявителя чрез квалифициран електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от Агенцията по вписванията.