Подаване на декларации при липса на дейност за 2021 г.

02 Mar 2022

I. Съгласно направените промени в Закона за счетоводство в края на 2019 г., декларация за липса на дейност се подава еднократно, а не ежегодно - Агенцията по вписванията напомня чрез сайта си.

II. Търговците и ЮЛНЦ нямат задължение и не следва да подават нова декларация за липса на дейност, в случай че:

- имат подадена такава декларация и

- продължават да не осъществяват дейност.

III. При възобновяване на дейността се съставя и подава годишен финансов отчет.

IV. Търговците и/или ЮЛНЦ, които не са осъществявали дейност през 2021 година, могат да подадат декларация по утвърден образец (по чл. 38, ал. 9, т. 2 от Закона за счетоводството) до 30 юни 2022 г. в териториална служба на Агенцията по вписванията или по електронен път, чрез единния портал: https://portal.registryagency.bg/