Нови правила за премахване на преместваемите обекти, разположени на територията на курортите и на морските плажове

10 Feb 2022

1. С публикуването на брой № 10 на „Държавен вестник“ от 04.02.2022 г. влезе в сила  Наредба № РД-02-21-1 от 27 януари 2022 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на МС за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове от органите на ДНСК.

2. Тази наредба регулират условията и реда за принудително изпълнение на влезли в сила заповеди за премахване на преместваемите обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и на територията на морските плажове, издадени от началника на ДНСК или упълномощено от него длъжностно лице.

3. Засегнатите преместваеми обекти са:

-  увеселителните обекти;

- обекти за административни, търговски и други обслужващи дейности;

- обекти за временно обитаване при бедствия;

- преместваемите обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната.

Новата наредба на Министерството на регионалното развитие и благоустройство и на Министерството на туризма няма за предмет преместваемите обекти, които имат характеристиките на строеж.

4. В нея са предвидени:

- реда и начина за премахване на преместваемите обекти;

- реда за събиране на вземанията, възникнали от направените разходи по премахването.

5. Нормите включват и административни санкции, както и няколко дефиниции.