Промени в подзаконовата нормативна уредба към Закона за българското гражданство

10 Feb 2022

С брой № 10 на „Държавен вестник“ от 04.02.2022 г. в НАРЕДБА № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство влизат в сила следните промени:

1.  Удостоверителните документи, които са нужни за придобиване на българско гражданство на основание направени инвестиции, следва да бъдат актуални и да потвърждават извършването и поддържането на инвестицията в страната. Към удостоверенията трябва да бъдат прилагани всички актуални документи и становища, въз основа на които са издадени.

2. При:

- извършване на допълнителни проверки,

- при изискване на допълнителни документи в хода на процедурата по придобиване на българско гражданство и

- при последващ контрол, осъществяван в производство за отмяна на натурализацията

се представят удостоверения за инвестициите и съпътстващите ги документи и становища, послужили като основание за издаването им.

3. Министерството на правосъдието трябва уведоми служебно органа, удостоверил инвестициите, за всяко лице, придобило българско гражданство въз основа на инвестиции, за да бъде извършван предвидения в закона последващ контрол.

4. Премахнато е противоречието със Закона за българската гражданство в наредбата, според което лицата, които желаят да придобият българско гражданство  по натурализация на основание български произход, следва да представят документ, че са се отказали от настоящото си гражданство, при положение, че в закона няма условие те да са се отказали от настоящото си гражданство.

5. В допълнителните разпоредби се създава легално понятие за „актуален“ документ по смисъла на наредбата: „„Актуален" е документ, издаден преди не повече от 30 дни преди датата на представянето му, в случай че не е настъпила промяна във фактите и обстоятелствата, които удостоверява.

6. Неприключилите до влизането в сила на тази наредба производства ще се довършват при новите условия и ред.