Промени в подзаконовата нормативна уредба в отрасъл „Енергетика“

10 Feb 2022

С брой № 10 на „Държавен вестник“ от 04.02.2022 г. в Постановление № 476 на МС от 30.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на енергетиката за 2021 г. влизат в сила следните промени:

1.  С одобрените допълнителни разходи в размер 410 млн. лева, освен че ще бъдат компенсирани операторите на електропреносната и електроразпределителните мрежи, както и небитови крайни клиенти на електрическа енергия, вече с тях ще бъдат компенсирани и непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г.

2. Плащането на средствата по Програмата за компенсиране на непредвидените разходи на дружествата от отрасъл ВиК за потребена електрическа енергия за 2021 г. ще се извършва по споразумение между Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Министерството на енергетиката.

3. При възникване на недостиг на средства по програмите за компенсиране на разходите на операторите на електропреносната, на електроразпределителните мрежи, на небитовите крайни клиенти на електрическа енергия и на дружествата от отрасъл ВиК, допълнителни средства ще бъдат осигурявани от Фонд „Сигурност на електроенергийната система". Това ще се случва с искане на министъра на енергетиката до КЕВР.

4. Изплащането на компенсациите със средства, осигурени от Фонд „Сигурност на електроенергийната система", ще се извършват въз основа на договор, сключен с фонда, съгласно приетите от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации.

Забележка: Програмата за компенсиране на небитови крайни клиенти на електрическа енергия е одобрена с Решение № 739/2021 на Министерския съвет и е изменяна с Решения № 771/2021 на МС, Решение № 885/2021 на МС и Решение № 15/2022 на МС.