Временна уредба до приемането на бюджета за 2022 г.

03 Feb 2022

I. Народното прие удължаване на действието на бюджетните закони от миналата година до 31 март 2022 г., до който срок се очаква приемането на бюджета за текущата година.

Законът за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. влиза в сила от 1 януари 2022 г.

II. До посочената дата:

1. се прилагат размерите, базата и средномесечният доход, определени в чл. 59 – 63 и чл. 65 – 67 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., както и разпоредбите на чл. 79 и чл. 99 от същия закон;

2. на разделени или създадени бюджетни организации, чиито бюджети са част от държавния бюджет и ръководителите им са определени за първостепенни разпоредители с бюджет, Министерският съвет определя ежемесечни лимити за плащания, като съответният първостепенен разпоредител с бюджет води самостоятелна отчетност;

3. максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, са в размер до 25 на сто от годишните размери за съответния показател, утвърдени със Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. Трябва също така да са в рамките на съответния годишен показател по бюджета на първостепенния разпоредител с бюджет по държавния бюджет за 2022 г.;

4. Министерският съвет може да увеличава максималните размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети, и максималните размери на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджет по държавния бюджет, над размерите по т. 3 до:

- размера на средствата, за които са ползвани сметки за чужди средства в изпълнение на актове на Министерския съвет от предходни години, както и

- до размера на разходите, свързани с мерки за преодоляване на последиците от COVID-19;

- до размера на разходите, свързани с компенсация на високите цени на електрическата енергия и природния газ;

- и в изпълнение на приети от Народното събрание инвестиционни проекти;

5. в рамките на ежемесечните лимити на плащания на Министерството на здравеопазването се осигуряват допълнителните възнаграждения по чл. 15а от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците;

6. до 31 март 2022 г. ще се прилагат и определени разпоредби от Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г.;

7. уредено е и вече обявеното продължаване на добавките към пенсиите по повод COVID-19.

III. Някои практически аспекти:

- върху COVID добавката няма да може да се налага запор;

- размерът на минималната работна заплата остава 650 лв.;

- запазва се и размерът на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст;

- с удължаването на бюджета се отблокират и ваучерите за храна, които не са могли да се отпускат заради забавянето на бюджета. Към момента тяхната стойност е 80 лева.