Нов срок за подаване на жалби до Европейския съд по правата на човека

03 Feb 2022

I. От 1 февруари 2022 г. срокът за подаване на жалби до Европейския съд по правата на човека (ЕСПЧ) в Страсбург е до 4 месеца след окончателното национално решение на казуса. Досега този срок беше 6 месеца.

II. Като последица от несъобразяване с новия по-кратък срок ще бъде обявяването на жалбата за недопустима от Съда.

III. Новото правило се съдържа в Протокол № 15 към Конвенцията за правата на човека и основните свободи. То влезе в сила на 1 август 2021 г. след подписването и ратифицирането му от 47-те страни членки.

Изменен е член 35, § 1 от Конвенцията, като се намалява от шест на четири месеца срокът за подаване на жалба пред Съда по правата на човека, считано от датата на окончателното вътрешно решение (член 4 и 5 от Протокол № 15).

IV. За да се даде на потенциалните жалбоподатели възможност да се запознаят с тази промяна, е предвидено, че тя поражда действие 6 месеца след влизането в сила на протокола, т.е. тя се прилага от 1 февруари 2022 г. нататък.

Изменението на срока няма обратна сила и не се прилага за жалби, при които окончателното вътрешно решение е взето преди привеждането на новото правило в действие (член 8, § 3 от Протокол № 15).

Съдът по правата на човека предоставя информация за изменението на своя уебсайт (https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants&c=).