Промени в Закона за енергетиката

03 Feb 2022

I. С брой № 8 на „Държавен вестник“ от 28.01.2022 г. в Закона за енергетиката от 01.01.2022 г. влизат в сила следните промени:

1. Бе създадено ново правомощие (задължение) на Комисията за енергийно и водно регулиране, според което по искане на министъра на енергетиката Комисията трябва да задели за срок до края на съответния ценови период част от приходите на Фонд „Сигурност на електроенергийната система", с която бъдат покривани разходите за компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и природния газ.

За да бъде изпълнено това правомощие има едно изискване – наличие на средства, надвишаващи разходите на фонда за съответния ценови период.

В тези случаи заседанията на Комисията ще са закрити и не е регламентирано провеждането на процедура за обществено обсъждане със заинтересованите лица.  

2. От Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ ще се покриват разходите за компенсации за електрическа енергия и/или природен газ по приети от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и/или природния газ.

Бюджетът на съответната програма ще се формира от приходите на фонда, предоставени от държавния бюджет и/или от остатъка от всички други приходи на фонда, след покриването на всички разходи за конкретния ценови период.  

3. Плащания на компенсации за електрическа енергия и/или природен газ, свързани с високите цени, ще се извършват въз основа на договор, сключен с фонда, съгласно приета от Министерския съвет програма за предоставяне на компенсации.

4. Сред източниците на средства за фонда бе създаден нов източник, а именно – целево предоставени средства от държавния бюджет чрез бюджета на Министерството на енергетиката, които средства да послужат за изпълнение на приети от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и/или природния газ.

5. Средствата, предоставени от държавния бюджет, няма да се вземат предвид от комисията при определянето на компенсации на някои разходи на крайни клиенти, оператори на електропреносната мрежа и оператори на електроразпределителни мрежи.

6. Подлежащите на възстановяване компенсации са определени като публично държавно вземане, което подлежи на принудително изпълнение от публичен изпълнител по реда на ДОПК.

7. Фондът ще може да прихваща, освен вземанията си за вноски, и подлежащите на възстановяване компенсации. Срещу тази операция ще стои задължението на фонда за заплащане на премия въз основа на акт за прихващане на вземанията, издаден от председателя на фонда.

8. Фонд „Сигурност на електроенергийната система" ще има задължение да изпълнява мерките в приетите от Министерския съвет програми за предоставяне на компенсации, свързани с цените на електрическата енергия и/или природния газ, след произнасяне на Европейската комисия, в случай че за програмите е налице задължение за уведомяване на Европейската комисия за държавни помощи.

II. I. С брой № 9 на „Държавен вестник“ от 01.02.2022 г. в Закона за енергетиката от 01.02.2022 г. влизат в сила следните промени:

1. Намален е броят на членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране от 9 на 5.

2. За членове на Комисията могат да бъдат избирани дееспособни български граждани, които притежават добра професионална репутация и не по-малко от 5 години:

- стаж в областта на водоснабдяването и канализацията - за двама от членовете на комисията и

- стаж в областта на енергетиката - за други двама от членовете на комисията.

До този момент бяха четирима членовете със стаж в областта на енергетиката. Също така членовете със стаж в областта на икономиката и правото са премахнати от състава на Комисията.

3. Пълномощията на член на комисията се прекратяват предсрочно при фактическа невъзможност да изпълнява задълженията си повече от три месеца. До този момент бяха шест месеца.

4. Комисията ще разглежда и решава въпросите, свързани с регулиране на бизнес плановете и цените в енергетиката и на В и К услугите и постъпилите жалби в два състава, както следва:

- състав „Енергетика", който включва председателя и членовете със стаж в областта на енергетиката;

- състав „Водоснабдяване и канализация", който включва председателя и членовете със стаж в областта на водоснабдяването и канализацията.

5. Комисията се произнася с мотивирани решения, които са индивидуални или общи административни актове. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от общия брой членове или от членовете на съответния състав, от които поне един от членовете е със стаж в енергетиката - при упражняване правомощия на комисията в енергетиката;

7. Променя се легалната дефиниция за „Стаж в областта на енергетиката". Това е служебен и/или трудов стаж, придобит на ръководна или експертна длъжност: 

а) в държавни или общински органи, или органи на Европейския съюз за управление в областта на енергетиката; 

б) в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на лицензиране по този закон или съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз; 

в) в търговски дружества с предмет на дейност в областта на финансите, счетоводството, търговията с финансови инструменти или банковото дело, свързани с енергийния сектор; 

г) в търговски дружества с предмет на дейност, подлежаща на концесиониране по Закона за подземните богатства или съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз, свързани с енергийния сектор; 

д) при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите в енергетиката. 

8. Променя се легалната дефиниция за „Стаж в областта на водоснабдяването и канализацията". Това е служебен или трудов стаж, придобит: 

а) на ръководна или експертна длъжност в държавни или общински органи, или органи на Европейския съюз за управление на дейностите по водоснабдяване и канализация; 

б) в търговски дружества с предмет на дейност, подлежащ на регулиране по Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги или съответното законодателство на държава - членка на Европейския съюз; 

в) при осъществяване на научна или преподавателска дейност, свързана с управлението на дейностите по водоснабдяване и канализация.

9. От 01.02.2022 г. се прекратяват мандатите на членовете на комисията с юридически стаж и стаж в областта на икономиката.

10. От 01.02.2022 г. се чрез жребий се прекратява мандатът на двама от членовете на Комисията за енергийно и водно регулиране със стаж в областта на енергетиката. Жребият се провежда в Народното събрание измежду членовете на комисията със стаж в областта на енергетиката, чийто мандат не е изтекъл, по правила, приети от Комисията по енергетика.