Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (ЦРОЗ) продължава да работи по досегашния ред

03 Feb 2022

I. Народното събрание с § 10. от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г., Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2021 г. и Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2021 г. прие промени в Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за особените залози. С тях се удължава срокът на преминаване на ЦРОЗ към Агенцията по вписванията до 01.01.2023 г.

II. Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (ЦРОЗ) продължава да работи по досегашния ред и след 1-ви януари 2022 г.:

- до 1 януари 2023 г. дейностите по воденето, поддържането и съхраняването на регистъра ще се осъществяват по досегашния ред, а именно – в местните регистърни бюра на ЦРОЗ в страната ще се приемат заявления за вписване и удостоверения; ще се предават изготвени потвърждения за вписване, удостоверения и справки;

- започналите до 1 януари 2023 г. регистърни производства ще се приключват по досегашния ред;

- образуваните и неприключили до 1 януари 2023 г. производства по обжалване на откази пред министъра на правосъдието ще се разглеждат по досегашния ред;

- образуваните пред съда и неприключили до 1 януари 2023 г. съдебни производства по обжалване на откази за вписвания в Централния регистър на особените залози ще се разглеждат по досегашния ред.

 III. Какво следва да се случи в този гратисен период, който законодателят дава?

1.  До 1 януари 2023 г. Министерският съвет трябва да приведе в съответствие със ЗОЗ Устройствения правилник на Агенцията по вписванията, като промени функциите и числеността на персонала.

2. До 1 януари 2023 г. министърът на правосъдието трябва да адаптира Наредбата по чл. 23 от ЗОЗ.

3. Трябва да бъде създаден нов раздел в Тарифата, който ще определи държавните такси за използването на новосъздадения регистър.

4. Трябва да бъде създадена информационната система, в която да се съхраняват данните на ЦРОЗ.

IV. Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието (ЦРОЗ) е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София. Той е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на правосъдието. Създаден е с чл. 22 от Закона за особените залози (ЗОЗ). ЦРОЗ администрира национален електронен регистър на особените залози - Централния регистър на особените залози.

Дейността на администрацията на ЦРОЗ е регламентирана в Правилник за устройството и дейността на Централният регистър на особените залози към Министерството на правосъдието.