Данъчни облекчения по ЗДДФЛ

28 Jan 2022

I. Данъчното облекчение представлява намаление на дължимия данък. Всяко ФЛ би могло да ползва данъчни облекчения. Необходимо е то да отговаря на изискванията на закона и да няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към датата на подаване на годишната данъчна декларация. 

II. Възможните данъчни облекчения са изброени в част втора, глава четвърта от ЗДДФЛ, а именно:

1. Намалена работоспособност (чл. 18 от ЗДДФЛ)

Данъчното облекчение за намалена работоспособност е с адресат лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност. То се изразява във възможността да бъде намалена данъчната основа със 7920 лв.

Данъчното облекчение би могло да бъде ползвано за годината на настъпване на неработоспособността, както и за годината на изтичане срока на валидност на експертното решение, в което е определена намалената работоспособност.

2. Доброволно осигуряване и застраховане (чл. 19 от ЗДДФЛ)

Данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е в размер до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване и до 10% от данъчната основа за внесени през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и вноски за застраховки „Живот”.

3. Осигурителен стаж при пенсиониране (чл. 20 от ЗДДФЛ)

Данъчното облекчение за лични вноски за осигурителен стаж при пенсиониране намалява данъчната основа с внесените през годината осигурителни вноски за закупуване на осигурителен стаж при пенсиониране по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване („Зачитане на осигурителен стаж със заплащане на осигурителни вноски от лицата“).

4. Дарения (чл. 22 от ЗДДФЛ)

Сумата на годишните данъчни основни се намалява с направените дарения през годината. Данъчното облекчение за дарения позволява намаляване на данъчната основа с общо до 65%.

а) До 5% намаление на данъчната основа за дарения за:

- здравни или лечебни заведения;

- социални услуги за резидентна грижа, съгласно Закона за социалните услуги, на Агенцията за социално подпомагане и на Фонд "Социална закрила" към министъра на труда и социалната политика;

- детски ясли, детски градини, училища, висши училища и академии;

- бюджетни предприятия по смисъла на Закона за счетоводството;

- регистрираните в страната вероизповедания;

- специализирани предприятия или кооперации на хората с увреждания, вписани в регистъра по чл. 83 от Закона за хората с увреждания, както и в полза на Агенцията за хората с увреждания;

- Българския Червен кръст;

- културни институти, читалища, както и за целите на културния, образователния или научния обмен по международен договор, по който Република България е страна;

- юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност;

- фонд „Енергийна ефективности и възобновяеми източници“;

- комуни за лечение на наркозависими;

- детския фонд на Организацията на обединените нации (УНИЦЕФ);

- идентични или сходни на описаните горе лица, установени в друга държава-членка на Европейския съюз или в Европейското икономическо пространство.

б) До 15% намаление на данъчната основа за дарения за културата.

в) До 50% намаление на данъчната основа за дарения за Национална здравноосигурителна каса - за дейности във връзка с лечението на деца, финансирани с трансфери от бюджета на Министерството на здравеопазването и/ или „Център за асистирана репродукция”.

5. Млади семейства (чл. 22а от ЗДДФЛ)

Данъчното облекчение за млади семейства позволява намаляване на данъчната основа с лихвите, заплатени по първите 100 000 лева от ипотечен кредит за закупуване на жилище.

Данъчно задълженото лице трябва да отговаря на следните условия:

- договорът за ипотечен кредит е сключен от данъчно задълженото лице и/или от съпруг/а, с който/ която имат сключен граждански брак;

- поне един от двамата съпрузи не е навършил 35-годишна възраст към датата на сключване на договора за ипотечен кредит;

- ипотекираното жилище е единствено жилище за семейството през данъчната година;

Особеност: Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец. Облекчението може да се ползва от местни физически лица и от чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство.

6. Деца (чл. 22в от ЗДДФЛ)

Данъчното облекчение за деца позволява еднократно за 2021 г. намаляване на данъчната основа с:

- 4500 лв. – при едно ненавършило пълнолетие дете;

- 9000 лв. – при две ненавършили пълнолетие деца;

- 13 500 лв. – при три и повече ненавършили пълнолетие деца.

Детето, за което ще бъде ползвано данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да:

- е местно лице на държава-членка на Европейския съюз или на страна от Европейското икономическо пространство;

- не е навършило пълнолетие (облекчението се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие);

- не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка.

Към 31 декември на данъчната година трябва данъчно задълженото лице да е местно физическо лице, едноличен търговец или чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство и да е:

- родител, който не е лишен от родителски права, а детето не е настанено извън семейството и за него не е учредено попечителство или настойничество; или

- родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод; или

- настойник или попечител; или

- член на семействата на роднини или близки, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или

- приемен родител, когато е детето е настанено дългосрочно за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Особености:

- Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

- Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

- Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице цитираните по-горе условия за ползване на данъчното облекчение.

- Данъчното облекчение се ползва включително за годините, в които детето е родено и е навършило пълнолетие.

- Когато пълният размер на данъчното облекчение за деца е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

Забележка: Новите годишни размери са приети с § 9, ал. 1 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. (обн. ДВ. бр.104 от 08.12.2020 г.).

 7. Деца с увреждания (чл. 22г от ЗДДФЛ)

Данъчното облекчение за деца с увреждания позволява за 2021 г. намаляване на данъчната основа с 9000 лв. за отглеждане на дете с 50 и с над 50 на сто степен на увреждане.

Детето, за което ще ползвате данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да:

- е местно лице на държава-членка на Европейския съюз или на Европейското икономическо пространство;

- към 1 януари на данъчната година детето не е навършило пълнолетие;

- не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка;

- има влязло в сила решение за увреждане на компетентен орган (облекчението се ползва, включително за годината, през която са установени видът и степента на увреждане, и за годината на изтичане срока на валидност на решението).

Лицето, което ще ползва данъчното облекчение, трябва към 31 декември на данъчната година да е местно физическо лице, едноличен търговец или чуждестранно физическо лице, установено за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или в страна от Европейското икономическо пространство и да е:

- родител, който не е лишен от родителски права, а детето не е настанено извън семейството и за него не е учредено попечителство или настойничество; или

- родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод; или

- настойник или попечител; или

- член на семействата на роднини или близки, когато детето е настанено за срок не по-кратък от 6 месеца при роднини или близки по смисъла на Закона за закрила на детето; или

- приемен родител, когато е детето е настанено дългосрочно за отглеждане в приемно семейство по смисъла на Закона за закрила на детето.

Особености:

- Данъчното облекчение се ползва до размера на сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ и при условие че другият родител, съответно другият приемен родител, близък или роднина, няма да ползва намалението за съответната данъчна година.

- Когато размерът на данъчното облекчение е по-висок от сумата на годишните данъчни основи по чл. 17 от ЗДДФЛ, разликата може да се ползва от другия родител, съответно от другия приемен родител, близък или роднина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

- Данъчното облекчение може да се ползва и от родител, на когото не е предоставено упражняването на родителските права в случаите на развод, когато за него са налице цитираните по-горе условия за ползване на данъчното облекчение.

- Когато пълният размер на данъчното облекчение за деца с увреждания е ползван от повече от едно лице, всяко от лицата дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

8. Безкасови плащания (чл. 22д от ЗДДФЛ)

Данъчното облекчение за безкасови плащания позволява намаляване на дължимия данък с 1%, но не повече от 500 лева.

Данъчно задълженото лице би могло да ползва облекчението, ако е физическо лице, при следните условия:

- има през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа;

- 100 % от тези доходи е получило по банков път;

- извършило е безкасови плащания в размер на 80 % или повече от тези доходи.

Особеност: Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

9. Данъчно облекчение за подобрения и/ или ремонт на недвижим жилищен имот

Данъчното облекчение позволява на местни физически лица и на чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава членка на Европейския съюз или страна от Европейското икономическо пространство да приспадат от данъчната основа направените през 2021 г. плащания за труд във връзка с подобрения и/ или ремонт на един недвижим жилищен имот в общ размер до 2000 лв., при  следните условия:

- недвижимият жилищен имот е на територията на Република България;

- физическото лице е собственик или съсобственик на недвижимия жилищен имот;

- подобренията и/ или ремонтът са извършени от физически или юридически лица, местни на държава - членка на Европейския съюз, или на друга страна от Европейското икономическо пространство;

- недвижимият жилищен имот не е включен в дейността на предприятието в случай, че лицето извършва стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон;

- физическото лице притежава документ за платения труд във връзка с извършването на подобренията и/ или ремонта на жилищния имот. Документът трябва да е придружен от документ за плащането (фискален бон, когато е налице задължение за издаването му, разписка, банков или друг документ);

- физическото лице не е свързано лице с лицето, извършило ремонта.

Особености:

- Когато недвижимият жилищен имот е собственост на повече от едно физическо лице, облекчението може да се ползва от всеки съсобственик, при условие че общият размер на облекчението, ползван от всички съсобственици, за имота не превишава максималния размер от 2000 лв.

- Когато в нарушение е ползван по-голям общ размер на данъчното облекчение за данъчна година, всяко от лицата, ползвали облекчението, дължи частта от данъка, съответстваща на размера на ползваното облекчение.

- Облекчението не може да се ползва за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец.

 

Препоръка: Настоящото съобщение има информационен характер. Преди да предприемете действия се консултирайте със специалист на „ЛТА Консултинг“. Екипът ни от професионалисти работи за защита на Вашите интереси!