Онлайн Искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми

26 Jan 2022

I. НАП предлага нова електронна услуга на своя сайт, с която дава възможност Искането за прихващане и възстановяване на надвнесени суми да става онлайн.

В Е-портала на НАП, група „Плащане и изчисляване“ е достъпна електронната услуга „Приемане на искане за прихващане или възстановяване на надвнесени суми“. Достъпът може да бъде осъществен с персонален идентификационен код (ПИК) на НАП или квалифициран електронен подпис (КЕП). Освен че формулярът може да бъде попълнен онлайн, може да се прилагат и документи към него.

II. Допустимите прихващания или възстановявания за надвнесени или недължимо събрани суми са за: данъци; задължителни осигурителни вноски; наложени от органите по приходите глоби и имуществени санкции и други. Услугата предоставя възможност за избор на вида надвнесени суми, които могат да бъдат прихванати/ възстановени. Например: ДДС, корпоративен и други данъци по ЗКПО, данък върху доходите на физическите лица, осигурителни вноски за ДОО/НЗОК/ДЗПО, принудително събрани публични вземания, вкл. глоби, имуществени санкции и др.

Подаденото електронно искане се обработва в 30-дневен срок. Достъпът до електронната услуга се предоставя, съгласно Правила за ползване на електронните административни услуги на НАП, предоставяни с квалифициран електронен подпис.

III. В случай че е необходим достъп до услугата от упълномощено лице, следва да бъде подадено отново „Заявление за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“ или „Известие за подаване на документи по електронен път и ползване на електронните административни услуги, предоставяни от НАП с КЕП на упълномощено лице“.