31.01.2022 г. – краен срок за Декларациите за авансов данък за четвъртото тримесечие на 2021 г.

26 Jan 2022

I. До 31.01.2022 г. предприятията и самоосигуряващите се лица, които през четвъртото тримесечие на 2021 г. са платили на физически лица доходи по:

- извънтрудови правоотношения;

- наем или доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ (обезщетения за пропуснати ползи и неустойки с такъв характер; лихви, в т. ч. съдържащи се във вноските по лизинг, с изключение на придобитите от местни физически лица доходи от лихви по банкови сметки; производствени дивиденти от кооперации; упражняване на права на интелектуална собственост по наследство)

и са удържали авансов данък върху тези доходи, трябва да подадат декларация за дължими данъци по чл. 55 от ЗДДФЛ и чл. 201 от ЗКПО.

Тя се подава от платците на доходите само по електронен път, през Портала за електронни услуги на НАП.

II. Формулярът за дължими данъци за последното тримесечие на 2021 г. се представя в НАП и за окончателните данъци, удържани върху доходите на чуждестранни физически лица у нас (Например върху възнаграждения за технически услуги, доходи от лихви и др.), както и за окончателните данъци, дължими от местни и чуждестранни физически лица (Например върху доходите от дивиденти и ликвидационни дялове и др.).

Декларацията се подава и за данъци при източника по Закона за корпоративното подоходно облагане (Например: данъци върху дивидентите и ликвидационните дялове в полза на чужди фирми и местни юридически лица, които не са търговци).

Предприятията и самоосигуряващите се лица, платили доходи от наем или от управление и контрол, облагаеми с окончателен данък, начислени и/или изплатени в полза на лица, местни на друга държава - членка на Европейския съюз, предоставят на НАП информация за тези доходи с декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, подавана за четвъртото тримесечие на годината.