31.01.2022 г. е крайният срок за промяна на вида на осигуряването на самоосигуряващите се лица

26 Jan 2022

I. Самоосигуряващите се лица задължително се осигуряват във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО), а по свой избор могат да се осигуряват и във фонд „Общо заболяване и майчинство”.

1. Когато самоосигуряващите се лица внасят осигурителни вноски само във фонд „Пенсии“ на ДОО (за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт), в този случай нямат право на парични обезщетения, изплащани от държавното обществено осигуряване, за:

- общо заболяване, водещо до временно намалена работоспособност;

- общо заболяване, водещо до временна неработоспособност;

- майчинство (бременност, раждане и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст).

2. Ако самоосигуряващите се лица изберат да внасят осигурителни вноски и във фонд „Общо заболяване и майчинство”,  могат да се ползват от всички осигурени социални рискове на ДОО (горепосочените) без трудова злополука и професионална болест и безработица.

II. Видът на осигуряването на самоосигуряващите се лица може да бъде променен всяка календарна година в периода от 01.01 до 31.01. Тази промяна става с попълването на декларация по утвърден образец от изпълнителният директор на НАП. Декларацията се подава по утвърден образец:

- в офис на НАП по постоянен адрес;

- чрез електронните услуги на приходната агенция с персонален идентификационен код (ПИК);

-  чрез електронните услуги на приходната агенция с електронен подпис (КЕП).

III. През останалата част от календарната година (извън горепосочения период) не може да се променя вече избрания и деклариран вид осигуряване от самоосигуряващото се лице, въпреки предприемането на действия по:

- прекъсване на съответната трудова дейност;

- възобновяване на съответната трудова дейност;

- започване на друга трудова дейност.