Отпада прилагането на мерките по ЗМИП за търговците на едро

02 Feb 2021

С последните промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), обнародван в ДВ, бр.7 от 26.01.2021 г., търговците на едро са изключени от субектите, задължени да прилагат мерките за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари.

Съгласно чл. 4, т. 19 (отм. - ДВ, бр. 7 от 2021 г.) от ЗМИП задължени лица по закона бяха „търговците на едро" без да се отчита вида и стойността на стоката с която търгуват, както и налице ли е повишен риск от изпиране на пари или финансиране на тероризма. Това поставяше българските търговци на едро в по-неблагоприятно положение спрямо конкурентите им от другите европейски държави. По своята същност, тази законова разпоредба представляваше мярка, която възпрепятства общия пазар и равнопоставеното третиране на икономическите субекти. Поради което, отпадането на задължението на търговците на едро да прилагат мерките срещу изпирането на пари може да се приеме като благоприятно обстоятелство и намалена административна и финансова тежест за бизнеса.