Нови положения в ДОПК след 1 Януари 2021г.

13 Jan 2021
I. Принудителното изпълнение не може да се насочва върху трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсията или стипендията – в общ размер до минималната работна заплата месечно. Предишна редакция – до 250 лева месечно.
 
II. Отменен е спорният текст за дължима лихва за данъци при източника - от датата на изтичането на срока за внасянето им до деня, когато се докаже наличието на основание за прилагане на Спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/. Включително в случаите, когато съгласно спогодбата данък не се дължи или се дължи в по-нисък размер.
За сметка на това е приета нова разпоредба“Прилагане на  СИДДО без основание“, в която се предвижда глоба (имуществена санкция) в размер 5 на сто от размера на невнесения данък, но не повече от 15 000 лв, ако не се внесе или се внесе в по-малък размер данък при източника, без да са удостоверени основанията за прилагане на СИДДО.
III. Нова разпоредба, с която се дава възможност при надвнесена сума в подадена декларация да се поиска  надвнесената сума да служи за следващи погасявания на данъци, вноски и/или принудителни изпълнения на публични вземания.
Органът по приходите в 30-дневен срок от подаване на декларацията може да отрази в данъчно-осигурителната сметка претендираната сума съобразно заявения вид задължения, като това се смята за плащане, постъпило на датата на отразяването. В тази връзка в годишните данъчни декларации, съгласно ЗКПО (ред 20.2) и ЗДДФЛ (ред 12.4) за 2020 година, са добавени съответно редове за деклариране.
/Екипът на LTA Consulting с удоволствие ще Ви помогне с попълването и подаването на горепосочените декларации-https://www.lta-consulting.net/bg/16/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.htm  /
 
Заслужава си да се отбележи, че до отмяната на извънредното положение определени срокове от ДОПК не текат, изпълнителни производства и принудителни изпълнения и давностни срокове спират и т.н.  - § 29 от ПЗР към Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците - ДВ, бр. 28 от 2020 г.
 
Информацията в този бюлетин има общ характер. Тя няма за намерение да Ви даде съвет или препоръки, нито е предназначена за друга цел освен информационна. 
За да можете да се позовавате на нея или да предприемате конкретни действия, можете да се свържете със специалист на ЛТА Консултинг, онотосно Вашата конкретна ситуация.