Промени в ЗКПО след 1 Януари 2021г.

13 Jan 2021

Поради удължения срок за подаване на годишните данъчни декларации /ГДД/, са наложени и промени в режима на деклариране и внасяне на авансовите вноски от страна на данъчно задължените лица, както следва:

Авансови вноски не правят данъчно задължените лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година (разбирай 2019г.) не превишават 300 000 лв., както и новоучредените данъчно задължени лица за годината на учредяването им и за следващата година, с изключение на новоучредените в резултат на преобразуване по Търговския закон.

Месечните авансови вноски се правят от данъчно задължени лица, чиито нетни приходи от продажби за годината преди предходната година превишават 3 000 000 лв.

Месечните и тримесечните авансови вноски за текущата календарна година се декларират с декларация по образец в срок от 1 март до 15 април на същата година.

Декларацията за намаляване или увеличаване на авансовите вноски вече се подава в  срок до 15 ноември.

Толерансът за неправилно прогнозиран авансов данък, за който се дължат лихви, е увеличен от 20% на 25%.

/специалистите на LTA Consulting могат да Ви помогнат с попълването и подаването на горепосочените - https://www.lta-consulting.net/bg/16/%D0%A1%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8.htm

 

Променените срокове за внасяне на авансовите вноски са както следва:

Месечните авансови вноски:

  • за месеците януари, февруари и март - в срок до 15 април на текущата календарна година
  • за месеците от април до ноември - в срок до 15-о число на месеца, за който се отнасят
  • за месец декември – в срок до 1 декември на текущата календарна година

Тримесечните авансови вноски:

  • януари – март – до 15 април
  • април – юни – до 15 юли
  • юли-септември – до 1 декември
  • октомври-декември – не се прави вноска

Увеличава се размерът на необлагаемите социални разходи, предоставени под формата на ваучери за храна до 80 лв. месечно.

Решен е проблемът с облагането на социалните разходи   в натура (вноски  за допълнително доброволно осигуряване, за доброволно здравно осигуряване, застраховки "Живот, ваучери за храна), когато лицето има подлежащи на принудително изпълнение публични задължения.

За целите на прилагането на тези облекчения, за такива ще се считат само, когато са отразени в данъчно-осигурителната сметка или са отразени като предявени за принудително изпълнение в НАП.

 

При временно преустановяване на дейността от организатор на хазартни игри вследствие на пандемия се дължи данък пропорционално на дните от тримесечието, през които не е спряна дейността. Отнася се за данъчни периоди започващи на 01.10.2020 г.

 

 

Информацията в този бюлетин има общ характер. Тя няма за намерение да Ви даде съвет или препоръки, нито е предназначена за друга цел освен информационна.

За да можете да се позовавате на нея или да предприемате конкретни действия, можете да се свържете със специалист на ЛТА Консултинг, онотосно Вашата конкретна ситуация.