Извънреден бюлетин

19 Mar 2020

Уважаеми партньори,

Извънредната ситуация, в която се намира страната ни, изисква информираност за овладяване на създалата се паника и справяне с предвидените задачи. В тази връзка бихме искали да знаете, че „ЛТА Консултинг“ ООД остава на Ваше разположение, за да Ви предоставя актуална информация по наболелите теми в обществото.

Законопроектът за мерките по време на извънредното положение, обявено на 13 март 2020 г. с решение на Народното събрание , беше гласуван в пленарна зала на първо четене. Предстои гласуване на второ четене на 20 март 2020 г.

Вчера, 18 март 2020 г., народните представители направиха писмени предложения за изменение и допълнение в приетия на първо гласуване законопроект. По-важните от тях са следните:

 • Въвеждане на инструмент за регулиране на цените на стоките и продуктите от първа необходимост, както и тези необходими за овладяване на епидемията;
 • Въвеждане на финансови облекчения за физическите и юридическите лица:
  • Всички клиенти на банките и кредитните институции (по смисъла на ЗКИ) да отложат плащания по потребителски, ипотечни и жилищни кредити, както и кредити за микро, малки и средни предприятия, корпоративно кредитиране, вкл. вноски по потребителски кредити до прекратяване на извънредното положение;
  • До прекратяване на извънредното положение да не се начисляват лихви по главници по потребителски, ипотечни и жилищни кредити, както и кредити за микро, малки и средни предприятия, корпоративно кредитиране, включително и вноски по кредитни и бизнес кредитни карти, както по кредити, отпуснати от финансови институции;
 • Удължаване срока за заплащане на дължими суми за снабдяване с електрическа енергия на битови клиенти от 10 на 20 дни;
 • Изменения в ЗКПО по време на обявеното извънредно положение;
 • Удължаване на срока за подаване на годишна данъчна декларация, както и на други нормативно установени срокове;
 • По отношение на измененията в Кодекса на труда се предлага:
  • Прецизиране на разпоредбите, касаещи възлагането на надомна работа;
  • Премахване възможността работодателят със заповед да преустанови работата само на определени работници или служители, като по този начин се гарантират равните права на работници или служители.
  • Отпадане на възможността работодателят да има право да предостави на работника или служителя неплатен отпуск, в случай на преустановяване работата на предприятие или част от него по заповед на работодателя или държавен орган.
 • Предложение до прекратяването на извънредното положение юридически лица и еднолични търговци, чиято дейност е затруднена или временно прекратена поради прилагането на противоепидемичните мерки, предвидени в закона, да могат да поискат разсрочване на данъчните и осигурителните си задължения.
 • Предложение за спиране откриването на обществени поръчки и конкурси за проект, а за откритите преди влизането в сила на Закона за извънредното положение – сроковете да спрат да текат. Изключение се предвижда за възлагане на обществени поръчки с изключително значение за държавните и обществени интереси, както и за осигуряване живота и здравето на гражданите, националната сигурност или изпълнението на мерките по време на извънредното положение;
 • Предложения за редакционни промени и допълнителния в Наказателния кодекс, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения, Закона за обществените поръчки и др.  

При възникнали въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нашия екип. Готови сме да отговорим на Вашите въпроси и да Ви окажем съдействие!