Съществени промени за неравноправните клаузи в потребителските договори и заповедното производство

14 Jan 2020

В следствие на водената срещу България наказателна процедура от ЕС, бяха приети съществени промени в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) с основна цел да се засили защитата на потребителите.

Въведено е служебно задължение за съда да преценява дали вземането не се основава на неравноправни клаузи в потребителски договор. За тази цел, когато вземането произтича от договор, сключен с потребител, към заявлението трябва да се приложи договорът, ако е в писмена форма, заедно с всички негови приложения и изменения, както и приложимите общи условия, ако има такива. В случай, че искането за издаване на заповед за изпълнение се основава на неравноправна клауза или е налице обоснована вероятност за това, съдът, ще отказва издаването й. Исковете на и срещу потребители ще се разглеждат като граждански по реда на общия исков процес.

В полза на длъжника е прието, че срокът за изпълнение след издаването на заповедта за изпълнение вече няма да е двуседмичен, а едномесечен. Освен това в самата заповед задължително ще има предупреждение към него, че ако възрази неоснователно срещу нея, „може да понесе разноски в по-висок размер от посочения в заповедта“. Възражение срещу заповедта за изпълнение, длъжникът може да подаде вече в едномесечен срок.

Увеличен е срокът за обжалване на разпореждането за незабавно изпълнение от две седмици на един месец. Създадена е възможност когато длъжникът е потребител да може да спре принудителното изпълнение, като внесе обезпечение в размер до една трета от вземането. Освен това отпада изискването искането за спиране на изпълнението да е направено в срока за възражение, т.е. може да бъде направено във всеки по-късен момент.

Съдът, постановил незабавното изпълнение, може да го спре и без да е необходимо обезпечението от една трета, когато е направено искане за спиране, подкрепено с писмени доказателства, че:

        -  вземането не се дължи;

        - вземането се основава на неравноправна клауза в договор, сключен с потребител;

        - неправилно е изчислен размерът на вземането по договор, сключен с потребител.

Срокът за обжалване действията на съдебния изпълнител е намален от едномесечен на двуседмичен. Също така е отменена възможността за т. нар. доброволни продажби на имот при частен съдебен изпълнител, т.е. по писмено искане на собственика на недвижим имот съдебен изпълнител да може да проведе електронен публичен търг за него и без да е представен изпълнителен лист.

Информацията в този бюлетин има общ характер. Тя няма за намерение да Ви даде съвет или препоръки, нито е предназначена за друга цел освен информационна. Не може да се позовавате на нея или да предприемате конкретни действия без консултация със съответен специалист и анализ на конкретната ситуация. Бюлетинът е предназначен да Ви информира относно определени промени в нормативната база и в никакъв случай не отменя Вашето задължение да се запознаете подробно и внимателно с конкретните нормативни актове. Въпреки че стремежът е за предоставяне на актуална информация, няма гаранция, че междувременно не са настъпили законодателни промени, правещи информацията в този бюлетин неточна.