В сила е новият Закон за марките и географските означения

18 Dec 2019

     Новият закон е приет във връзка с изпълнение на ангажиментите на Република България, като държава членка на ЕС, да транспонира в националното законодателство разпоредбите на Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките. Освен това националното ни законодателство се привежда в съответствие и с изискванията на Регламент (ЕС) № 1151/2012 относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни.

        Според напълно новата дефиниция за понятието марка, която дава закона: "Марката е знак, който е способен да отличава стоките или услугите на едно лице от тези на други лица и може да бъде представен в Държавния регистър на марките по начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрилата, предоставена с регистрацията. Такива знаци могат да бъдат например: думи, включително имена на лица, букви, цифри, рисунки, фигури, формата на стоката или на нейната опаковка, цветове, звуци или всякакви комбинации от такива знаци."

        Марката може да бъде представена по всеки един начин, който позволява ясно и точно да се определи предметът на закрила – заявената  марка може да бъде представена с всички средства, които са съвместими с възможностите на съвременните технологии. Условието е заявителят да може да я представи в подходяща форма, като използва общодостъпни технологии. Следва също марката да се представя в регистъра на марките по начин, който позволява на обществеността и компетентните органи ясно и точно да определят предмета на закрила, предоставена с регистрацията на притежателя.

     Съгласно новите правила марките биват търговска марка, колективна марка и сертификатна марка, като така отпадат марките за услуги по стария закон. Под географско означение се разбира наименование за произход и географско указание.

        Законът, ще се прилага за заявки за регистрация на марки и географски означения, които са подадени след влизането му в сила, както и за заявки за регистрация на марки и географски означения, по които няма влязло в сила решение. Също и за искания за отменяне и заличаване на регистрацията на марки и географски означения, по които до влизането му в сила няма влязло в сила решение.

      Прекратяват се регистрациите на географските означения за спиртни напитки по отменения вече закон за марките за спиртни напитки, съгласно европейски регламенти, както и за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които също са включени в регламентите на ЕС. Производствата по заявките за регистрация на географско означение за спиртни напитки, които попадат в обхвата на Регламент (ЕО) № 110/2008 и за ароматизирани лозаро-винарски продукти, които попадат в обхвата на Регламент (ЕС) № 251/2014, или по заявките за вписване на ползвател на такова географско означение, по които до влизането в сила на този закон няма влязло в сила решение, се прекратяват.

        Производствата за нарушения на права върху регистрирани географски означения за земеделски продукти и храни, които попадат в обхвата на регламент на ЕС, по които няма влязло в сила решение до влизането в сила на закона, също се прекратяват.

        Разширява се и кръгът на лицата, които имат право на иск, както и възможностите за защита на ответника в образувано гражданско производство.

        Процедурата по регистрация на марка, включваща плащането на една обединена такса е възприета както от самата Служба на ЕС за интелектуална собственост, така и от редица страни членки на ЕС, като Великобритания, Словакия, Швеция, Финландия, Австрия, Испания, Чехия, Португалия, Унгария, Германия, Дания, както и от Службата за интелектуална собственост на Бенелюкс. С новия закон се въвежда единна такса за услугата по регистрация, с което се цели потребителите и бизнеса да не бъдат обременени с допълнителни финансови тежести и да им бъдат спестени значителни административни и регулаторни разходи.

      Уредени са нови състави на административни нарушения, а размерът на налаганата глоба или имуществена санкция е драстично увеличен, като целта е да се уеднаквят административните наказания и санкциите за извършени административни нарушения спрямо марки и географски означения с тези, предвидени за нарушенията по Закона за авторското право и сродните му права, защото във всички случаи става въпрос за нарушения на права на интелектуална собственост. Със същата цел е предвидена възможност, при системни нарушения, мястото, в което те се извършват да бъде запечатано за срок до шест месеца. С новия закон вече нормите, които уреждат административните нарушения и наказания, ще се прилагат и по отношение на стоки, които преминават транзитно през територията на Република България.

      Разширява се кръгът на лицата, които имат достъп до информация, както и процедурите за достъп до досиетата на обекти се улесняват. В Държавния регистър на марките вече се включва и информация за прехвърляния, вписани лицензионни договори, особени залози, несъстоятелност, опозиции, образувани производства за отменяне или заличаване, данни за отказ на абсолютни основания и др.

      В тридневен срок от влизането в сила на закона, Патентното ведомство трябва да уведоми Международното бюро за прекратяването на националните регистрации на географски означения, въз основа на които са направени международни регистрации.

       До шест месеца от влизането в сила на закона всички обстоятелства, подлежащи на вписване в Държавните регистри на марките и на географските означения, се публикуват и в Официалния бюлетин на Патентното ведомство.

        Информацията в този бюлетин има общ характер. Тя няма за намерение да Ви даде съвет или препоръки, нито е предназначена за друга цел освен информационна. Не може да се позовавате на нея или да предприемате конкретни действия без консултация със съответен специалист и анализ на конкретната ситуация. Бюлетинът е предназначен да Ви информира относно определени промени в нормативната база и в никакъв случай не отменя Вашето задължение да се запознаете подробно и внимателно с конкретните нормативни актове. Въпреки че стремежът е за предоставяне на актуална информация, няма гаранция, че междувременно не са настъпили законодателни промени, правещи информацията в този бюлетин неточна.