Правилата за изготвяне на документацията за трансферно ценообразуване влизат в сила от 1 януари 2020г.

25 Nov 2019

           Документацията за трансферно ценообразуване ще се изготвя за доказване от страна на данъчно задължените лица на пазарния характер на търговските и финансовите взаимоотношения със свързани лица. В българското данъчно законодателство нямаше специални правила относно информацията, която следва да се събира и предоставя от задължените лица за целите на определяне на пазарните цени, когато осъществяват сделки със свързани лица. Разпоредбата на чл. 116, ал. 2 от ДОПК единствено задължаваше лицата да доказват съответствието на техните цени с пазарните, но не беше указано по какъв начин да стане това и каква информация би била необходима за тази цел. Документацията за трансферно ценообразуване се състои от местно досие, в което се включва информация за дейността, контролирани сделки – сделките със свързани лица, и прилаганите методи за определяне на пазарните цени.

          Задължени да изготвят местно досие са местните юридически лица и чуждестранните юридически лица, които осъществяват стопанска дейност в Република България чрез място на стопанска дейност, и едноличните търговци, които определят облагаемия си доход по реда на чл. 26 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица, когато осъществяват контролирани сделки. Регламентирани са изключенията при които не се изготвя местно досие. Местното досие трябва да бъде изготвено до 31 март на годината, следваща годината, за която се отнася.

Когато лицата са част от многонационална група предприятия, те следва да разполагат и с обобщено досие, което съдържа информация за групата, включително за организационната структура, дейността, контролираните сделки, функциите на лицата от групата и прилаганата политика на трансферно ценообразуване. Обобщеното досие се отнася за данъчната година на крайното предприятие – майка на групата, започваща на 1 януари или по-късно на годината, за която се изготвя местното досие, не по-късно от изтичането на 12 месеца след срока за изготвяне на местното досие. Този срок се различава, тъй като крайното предприятие – майка на групата, в голям брой случаи ще се намира в друга юрисдикция и е възможно данъчната година да е различна от календарната.

      Разпоредбите за трансферното ценообразуване се прилагат съответно и за трансферите между място на стопанска дейност и други части на предприятието на чуждестранно лице, разположени извън страната, като неперсонифицираните дружества се приравняват на юридически лица.

         Съгласно приетите промени данъчно задължените лица ще изготвят местно досие за извършваните от тях контролирани сделки, когато за съответната година стойността на сделката, без ДДС и акцизите, превишава 400 хил. лв. при сделки с предмет продажба на стоки, а за всички останали сделки – 200 хил. лв.

         Ако има получен или предоставен заем за над 1 млн. лв. Или размерът на начислените лихви и другите свързани със заема приходи или разходи превишава 50 хил. лв., също ще се изготвя местно досие.

         Данъчно задължените лица, които пропуснат да изготвят местно досие ще се наказват с имуществена санкция в размер до 0,5 на сто от общата стойност на сделките, за които е трябвало да бъде изготвена документацията. За лице, което не е изготвило обобщено досие, санкцията е в размер от 5 до 10 хил. лв. Неверните и непълни данни в документацията за транферно ценообразуване се наказват със санкция в размер от 1500 до 5 000 лв. При повторно нарушение, санкциите се налагат в двоен размер.

       Въведоха се в българското законодателство и изискванията на Директива (ЕС) 2017/1852 на Съвета от 10 октомври 2017 г. относно механизмите за разрешаване на спорове във връзка с данъчното облагане в Европейския съюз. Правилата имат за цел подобряване на съществуващите механизми за разрешаване на спорове между държави – членки на Европейския съюз, във връзка с тълкуването и прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане или други международни договори със сходен характер и Арбитражната конвенция на Съюза, най-вече в случаите когато един и същ доход или имущество се облагат с данъци в две или повече държави членки..

          С промените се цели надграждане и подобряване на съществуващите механизми, като се регламентират правата и задълженията на засегнатите от спорния въпрос лица и на компетентните органи на заинтересованите държави членки, сроковете и условията, при които следва да се осъществяват отделните етапи от процедурата, правото на лицата да се обърнат към компетентния административен съд при отказ на компетентния орган да приеме жалбата, когато органът не определи независим експерт за участие в консултативната комисия или не приложи постигнатото разрешение на спора, както и в други случаи на бездействие. Обхватът на процедурата е по-широк в сравнение с този на Арбитражната конвенция на Съюза, който е ограничен до спорове, свързани с трансферно ценообразуване и причисляване на печалбите към местата на стопанска дейност.

            Компетентното лице за разрешаване на спорове в Република България е министъра на финансите или оправомощено от него длъжностно лице.  Право на жалба за разрешаване на спорен въпрос има всяко засегнато лице, което е местно лице за данъчни цели на Република България или на друга държава членка и чието данъчно облагане е пряко засегнато от спорния въпрос. Компетентен съд за разглеждане на жалбите и исканията е административният съд по постоянен адрес или седалището на засегнатото лице.

            Информацията в този бюлетин има общ характер. Тя няма за намерение да Ви даде съвет или препоръки, нито е предназначена за друга цел освен информационна. Не може да се позовавате на нея или да предприемате конкретни действия без консултация със съответен специалист и анализ на конкретната ситуация. Бюлетинът е предназначен да Ви информира относно определени промени в нормативната база и в никакъв случай не отменя Вашето задължение да се запознаете подробно и внимателно с конкретните нормативни актове. Въпреки че стремежът е за предоставяне на актуална информация, няма гаранция, че междувременно не са настъпили законодателни промени, правещи информацията в този бюлетин неточна.