Създаде се лицензирана газова борса с промени в Закона за енергетиката

30 Oct 2019

С направените промени се въвеждат нормите на Регламент (ЕС) 312/2014 на Европейската Комисия за установяване на мрежови кодекс за балансиране на газопреносни мрежи. Със създаването на лицензирана газова борса се цели създаване на конкурентна среда за добивните предприятия, търговците и потребителите на природен газ. Това означава, че всички дефицити и излишъци ще се търгуват на независима газова борса, за да могат да се балансират търсенията на потребителите и търговците.

Всички добивни предприятия, които в бъдеще ще добиват газ процентно, ще могат да пласират на тази борса като създават ликвидност, а общественият доставчик чрез „Булгатрансгаз" ще може в годините да увеличава процентно ликвидността с количества газ.

Цената на природния газ за големите стопански потребители вече няма подлежи на определяне от страна на Комисията за енергийно и водно регулиране /Комисията/, а ще се купува само по свободни цени.

За крайните клиенти и търговците отпада задължението да заплащат невъзстановими разходи и разходи, произтичащи от наложени им задължения към обществото за количествата електрическа енергия, закупена с двустранна сделка и произведена от енергиен обект за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници, въведен в експлоатация след 1 ноември 2019 г. Изключение от това се прави за електрическата енергия, произведена от енергиен обект с обща инсталирана мощност до 30 kW включително, които се предвижда да бъдат изградени върху покривни и фасадни конструкции на присъединени към електроразпределителната мрежа сгради и върху недвижими имоти към тях в урбанизирани територии. Производителят прехвърля на крайните клиенти или търговците гаранциите за произход по Закона за енергията от възобновяеми източници за произведената електрическа енергия.

Направени са промени, съобразно които отпадат част от признатите разходи при регулиране от комисията на цените по които производителите в рамките на определената им от Комисията разполагаемост продават електрическа енергия на обществения доставчик, цените по които производителите продават топлинна енергия на топлопреносното предприятие и на пряко присъединени клиенти и тези по които топлопреносното предприятие продава топлинна енергия на клиенти. В състава на признатите от комисията разходи няма да се включват разходи за заплащане на цени за достъп до и/или пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат от производители на електрическа енергия.

При определянето от Комисията на преференциални цени за продажба на електрическа енергия, произведена по високоефективен комбиниран начин от централи с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в състава на признатите от комисията разходи не се включват разходи за заплащане на цени за достъп до и/или пренос през електропреносната, съответно електроразпределителните мрежи, които се дължат от производители на електрическа енергия.

 Информацията в този бюлетин има общ характер. Тя няма за намерение да Ви даде съвет или препоръки, нито е предназначена за друга цел освен информационна. Не може да се позовавате на нея или да предприемате конкретни действия без консултация със съответен специалист и анализ на конкретната ситуация. Бюлетинът е предназначен да Ви информира относно определени промени в нормативната база и в никакъв случай не отменя Вашето задължение да се запознаете подробно и внимателно с конкретните нормативни актове. Въпреки че стремежът е за предоставяне на актуална информация, няма гаранция, че междувременно не са настъпили законодателни промени, правещи информацията в този бюлетин неточна.