Наредба Н-18 Правни и практически проблеми за бизнеса

29 Jul 2019

На 25.07.2019 се проведе конференция на тема „Наредба Н-18: Правни и практически проблеми за бизнеса“, в която ЛТА Консултинг взе участие. Първият от разискваните въпроси  бе свързан със задължените лица по Наредба Н-18 и към кого са приложими новите изисквания. Разпоредбите на Наредбата се прилагат за плащания „в брой“, продажби чрез онлайн магазин,  използване на СУПТО. Сроковете за изпълнение на задълженията по Наредбата, които предстоят са:

 • 30 септември 2019 – лицата, използващи СУПТО, трябва да приведат софтуера и касовите апарати в съответствие
 • 31 декември 2019 – срок за постигане на съответствие от ползвателите на ИАСТУД (интегрирана автоматична система за управление на търговска дейност).

На конференцията беше представена темата за новите моменти в уредбата на касовите апарати и софтуерите за управление на продажби. Те се изразяват в това, че се създава връзка с НАП на всеки 5 минути, чрез която се препраща информация за всяка покупка, платена в брой, с чек, ваучер, дебитна или кредитна карта или с други заместващи парите платежни средства. Въвежда се забрана за издаване на служебни бонове, извършване на сторно операция при недостатъчна касова наличност. Отпечатването на дневните отчети не е задължително за лицата по чл.3 с ФУ или ИАСУТД.

В конференцията беше разяснено понятието за СУПТО и за интернет магазин.

Един от новите моменти, въведени с Наредбата са новите правомощия на НАП:

 • При извършаване на проверка в търговски обект лицата са длъжни незабавно  да осигурят достъп до всички устройства – сървъри, работни станции, фискални устройства и др.
 • При поискване от орган по приходите лицето е длъжно незабавно да осигури:
  • Достъп до конфигурирания в софтуера „одиторски профил“;
  • Директен достъп с пълни права за четене и експорт на информацията от текущата и архивните БД на използвания в обекта софтуер за управление на продажбите, независимо от местонахождението на БД.
 • Лицата по чл. 18 от ЗДДС са длъжни при поискване от орган по приходитеда осигурят достъп до БД за 11 години назад с възможност за експорт и копиране през потребителския интерфейс на софтуера.

Бяха нагледно посочени и санкциите, които НАП може да налага, при използване на недеклариран СУПТО, като стойността на глобите започва от 5 000 и достигат 20 000 лв. Може да бъде наложена санкция запечатване на обекта за срок от 30 дни, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции.

Въпросите от вторият панел от конференцията включваха приложимостта на изискванията на Наредба Н-18 в зависимост от вида софтуер, който се използва, изисквания към СУПТО, ERP и CRM системите на всеки бизнес, приложение № 29 от Наредба Н-18 и проблемните въпроси, свързани с нея. Дадени бяха примери за СУПТО (софтуер за управление на продажбите в търговския обект):

 • ритейл софтуер;
 • счетоводен софтуер;
 • софтуер за фактуриране;
 •  Microsoft Excel, когато се използват формули;
 • специализирани търговски системи;
 • CRM софтуер – в частта след получаване на потвърждение на поръчка на клиент;
 • Интегрирани (ERP, MRP):
  • техен POS модул (когато останалата част на ERP системата се ползва само в обекти без продажби с фискален бон);
  • целия търговски процес (когато в обектите, в които се ползва ERP системата, има продажби с фискален бон).

Част от изисквания по Приложение №29 са:

 • интерфейс на български език;
 • пълнота и интегритет на данните
 • без наличие на модули с „дублираща функционалност“;
 • защита от промяна на функционалността или добавяне на външни модули;
 • връзка със сървър за точно астрономическо време.

На конференцията бяха обширно разгледани тълкуванията на Н-18 от НАП, както и очакваните промени, свързани с Наредбата. Ще бъдат сформирани три работни групи в НАП, работещи върху основните промени:

 • развитие на текущите фискални устройства;
 • електронни платежни системи;
 • софтуерна фискализация.

В хода на конференцията ясно се очертаха основните проблеми, свързани с новите изисквания. Сред тях са дефинициите, които дават възможност за административен произвол, като например неясния обхват на СУПТО, точната дефиниция за търговски обект и като цяло сложните практики при процесите за генериране и отчетност. Безспорно съществува нееднозначно мнение относно изискванията към фирмената документация, а административната тежест и липсата на тестова среда води до допълнителни затруднения в търговската дейност.