Търговската тайна вече е защитена със закон

09 Apr 2019

Обща забрана за осъществяване на нелоялна конкуренция под формата на недобросъвстно узнаване, използване или разгласяване на производствени и търговски тайни е регламентирана в Закона за защита на конкуренцията. Търговската тайна не се считаше за интелектуална собственост и не беше защитена като такава. Не съществуваха и специални правила за присъждане на обезщетения за нарушаване на търговски тайни.

С приемането на Закона за защита на търговската тайна /ЗЗТТ/ се въвеждат изискванията на Директива (ЕС) 2016/943 на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2016 г. относно защитата на неразкрити ноу-хау и търговска информация (търговски тайни) срещу тяхното незаконно придобиване, използване и разкриване (ОВ, L 157/1 от 15 юни 2016 г.). Основната цел на закона е привеждане на нормативната уредба по отношение на търговските тайни в съответствие с изискванията на европейското законодателство и подобряване на ефективността на юридическата защита на търговските тайни от незаконно придобиване, използване и разкриване. С него се поставят основите за защита на търговската тайна, като се уреждат условията и реда за защита от неправомерно придобиване, използване и разкриване на търговска тайна, осъществявана по съдебен път в производство по граждански дела.

I. Търговска тайна. Съгласно дадената дефиниция в закона, търговска тайна е всяка търговска информация, ноу-хау и технологична информация, която отговаря едновременно на следните изисквания: 

1. представлява тайна по такъв начин, че като цяло или в точната си конфигурация и съвкупност от елементи не е общоизвестна или леснодостъпна за лица от средите, които обичайно използват такъв вид информация; 

2. има търговска стойност, поради тайния си характер; 

3. по отношение на нея са предприети мерки за запазването й в тайна, от лицето, което има контрол върху информацията.

Съобразо дадените определения в закона, притежател на търговска тайна е всяко физическо или юридическо лице, което правомерно контролира търговска тайна, а нарушител е всяко физическо или юридическо лице, което неправомерно е придобило, използвало или разкрило търговска тайна. Стоки - предмет на нарушение, са стоки, чийто дизайн, проектиране, характеристики, функциониране, производствен процес или предлагане на пазара са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити.  Нарушение е налице и когато се предлагат или предоставят услуги, чиито характеристики и начин на предоставяне или предлагане на пазара са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити.

II. Придобиване на търговската тайна. Законът прави разлика между правомерно и неправомерно придобиване на търговската тайна.

1. Придобиването на търговска тайна е правомерно, когато е извършено: чрез независимо откритие или създаване;  чрез наблюдение, изучаване, разглобяване или изпитване на продукт или обект, който е бил предоставен на разположение на обществеността или е законно притежание на придобилото информацията лице, което не е правно задължено да ограничи придобиването на търговската тайна; чрез упражняване на правото на информация и консултация от страна на работници или служители или техните представители в съответствие с правото на Европейския съюз и българското законодателство; по силата на договор или по друг начин, който не противоречи на добросъвестната търговска практика по смисъла на Закона за защита на конкуренцията.

Придобиването, използването или разкриването на търговска тайна е правомерно, доколкото такова придобиване, използване или разкриване се изисква или разрешава от правото на Европейския съюз или от българското законодателство.

2. Придобиването на търговска тайна без съгласието на нейния притежател се смята за неправомерно, когато е извършено чрез: нерегламентиран достъп, присвояване или копиране на документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, върху които се упражнява правомерен контрол от притежателя на търговската тайна и съдържат търговска тайна или информация, от която тайната може да бъде извлечена; друго поведение, което противоречи на добросъвестната търговска практика по смисъла на Закона за защита на конкуренцията. Използването или разкриването на търговска тайна без съгласието на нейния притежател се смята за неправомерно и когато е извършено от лице, което е  придобило неправомерно търговската тайна, или е нарушило споразумение за запазване на поверителност или друго задължение да не разкрива търговската тайна, или  е нарушило задължение за ограничаване използването на търговската тайна.

Също така придобиването, използването или разкриването на търговска тайна се смята за неправомерно, когато към момента на придобиването, използването или разкриването й лицето, предвид обстоятелствата, е знаело или е следвало да знае, че търговската тайна е била получена пряко или косвено от друго лице, което я е използвало или разкрило неправомерно. 

Производството, предлагането или пускането на пазара на стоки - предмет на нарушение, както и вносът, износът или съхранението им с такива цели се смята за неправомерно използване на търговската тайна, когато извършителят е знаел или предвид обстоятелствата е следвало да знае, че търговската тайна е използвана неправомерно без съгласието на нейния притежател.

III. Съдебна защита. Притежателят на търговска тайна има право да предяви иск пред съда срещу всеки нарушител на търговската тайна за установяване на неправомерното придобиване, използване или разкриване на търговска тайна, както и за:  присъждане на обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите ползи; преустановяване или забрана за използването или разкриването на търговската тайна; забрана за производството, предлагането, пускането на пазара или използването на стоките - предмет на нарушение, вноса или износа, както и съхранението на тези стоки, с тези цели;  унищожаване на цели или на част от документи, вещи, материали, вещества или електронни документи, които съдържат или носят търговската тайна, или когато е целесъобразно - предаването им на ищеца; забрана за предлагането или предоставянето на услугите, които са в значителна степен повлияни благоприятно от търговски тайни, които са неправомерно придобити, използвани или разкрити. 

Едновременно с тези искове, ищецът може по отношение на стоките или услугите да поиска от съда и изтегляне на стоките от пазара или по искане на притежателя на търговска тайна - предаване на стоките на юридически лица с нестопанска цел за дейности в обществена полза; премахване на тези характеристики на стоките или услугите, във връзка с които е установено нарушение; унищожаване на стоките или, когато е целесъобразно, тяхното изтегляне от пазара, при условие че изтеглянето не засяга защитата на търговската тайна.  

В случай, че с влязло в сила съдебно решение бъде установено, че иск по ЗЗТТ е неоснователен, както и че ищецът е поискал образуване на съдебното производство недобросъвестно или с цел злоупотреба, по искане на ответника съдът може да присъди обезщетение за претърпените от ответника вреди, както и разпространяване на информацията относно решението. 

При неизпълнение на задължението си при осъществяване на дейността си прокуристът, търговският пълномощник, търговският помощник, търговският представител и търговският посредник да пазят търговската тайна на лицата, възложили им извършването на определена работа, както и техния търговски престиж, ще носят отговорност по реда на ЗЗТТ.

Установяването на нарушения, налагането на санкции и принудителни административни мерки за узнаване, използване или разгласяване на търговската тайна при осъществяване на стопанска дейност в противоречие с добросъвестната търговска практика се извършва при условията и по реда на Закона за защита на конкуренцията. Това не изключва защита при условията и по реда на ЗЗТТ, като исковете се разглеждат по реда на Гражданския процесуален кодекс. Правото на иск на притежателя на търговска тайна се погасява с изтичането на 5 години от извършване на нарушението.