Нов Правилник за прилагне на Закона за мерките срещу изпирането на пари, обн., ДВ, бр. 3 от 08.01.2019г.

07 Feb 2019

Основните промени са свързани с:

  • извършване от лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, които имат клонове и дъщерни дружества в трети държави на оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за групата, произтичащ от дейността на тези клонове и дъщерни дружества;
  • създаване на централни звена за контакт с издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги;
  • условията и редът за прилагането на опростена комплексна проверка и разширена комплексна проверка;
  • създадените особени правила при установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента и по отношение на юридическите лица с нестопанска цел;
  • условията, редът и формата за предоставяне на статистическите данни и уведомяване на ДАНС;
  • редът за приемане от задължените лица и предоставянето за утвърждаване от специализираната административна дирекция „Финансово разузнаване“ /САДФР/ -ДАНС на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари.

Чл. 2

Лицата по чл. 4 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/, които имат клонове и дъщерни дружества в трети държави, трябва да извършват оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм за групата, произтичащ от дейността на тези клонове и дъщерни дружества. В следващите разпоредби са разписани мерките, които следва да предприемат в съответствие с оценката на риска.

Чл.10

Разпоредбата визира условията за създаването на централни звена за контакт с издателите на електронни пари и доставчици на платежни услуги по смисъла на Закона за платежните услуги и платежните системи, които извършват дейност на територията на Република България при условията на правото на установяване под форма, различна от клон, и чието централно управление се намира в друга държава членка, по чл. 9 от ЗМИП.

Чл.16

Указани са условията и редът за прилагането мерките по отношение на ситуации с по-висок риск, касаещи операции и сделки с електронни пари, които могат да се определят и в резултат на националната оценка на риска от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, както и в резултат на насоки, решения или документи, приети от институции на Европейския съюз в изпълнение на Директива (ЕС) 2015/849, по чл. 24, ал. 6 във връзка с ал. 5 от ЗМИП.

Чл.23

Указани са условията и редът за прилагането на опростена комплексна проверка от задължените лица по чл. 25, ал. 1 от ЗМИП и условията и редът за уведомяване на САДФР - ДАНС от задължените лица за прилагането опростена комплексна проверка по чл. 30, ал. 2 от ЗМИП.

Чл.25

Указани са условията и редът за прилагането на мерките за разширена комплексна проверка по Глава втора, Раздел ІV от ЗМИП, по чл. 41, ал. 1, чл. 48, ал. 1, чл. 49 и чл. 51 от ЗМИП.

Чл.35

Разписани са действията, които трябва да се документират и предприемат  по извършване на справката и идентифициране на клиента.

Чл.37

Указана е формата на декларациите, подавани от законния представител или от пълномощника на юридическото лице във връзка с идентифицирането на действителните собственици на клиентите-юридически лица и редът за тяхното подаване по чл. 59, ал. 3 от ЗМИП, както и условията и редът за мерките за събиране на информация за идентифициране и проверка на идентификацията, в чиято полза реално се извършва операцията или сделката по чл. 65, ал. 3 отЗМИП.

Чл.41

Създадени са особени правила при установяване на делови взаимоотношения или извършване на случайна операция или сделка чрез електронно изявление, електронен документ или електронен подпис, или чрез друга форма без присъствието на клиента. Въвеждат се и вътрешни правила и вътрешни системи за контрол.

Чл.43

Създадени са особени правила по отношение на юридическите лица с нестопанска цел. За да преценят вида и обема на прилаганите мерки за наблюдение на операциите и сделките по чл. 11, ал. 4 от ЗМИП с оглед изпълнение на задълженията си по чл. 47, 72, 76 и 98 от ЗМИП, както и на задълженията си по ЗМФТ, лицата по чл. 4, т. 28 от ЗМИП, които не попадат едновременно и в друга категория лица по чл. 4 от същия закон, предприемат действия за запознаване най-малко на управляващите им и на служителите им с ръководни функции с установените рискове от изпиране на пари и финансиране на тероризъм, свързани с дейността им.

Чл.48

Указани са условията, редът и формата за предоставяне на статистическите данни, които съответните органи следва да поддържат, както и за публикуването на тези данни.

Чл.51

Указани са формата и редът за уведомяване от задължените лица за съмнителни операции или сделки, както и условията и редът на извършването на анализ на поисканата от САДФР-ДАНС информация във връзка с уведомяването от задължените лица.

Чл.54

Указани са сроковете и редът за предоставяне, ползване, съхраняване и унищожаване на информацията от регистъра воден от САДФР-ДАНС за извършените плащания в брой на стойност над 30 000 лв. или тяхната равностойност в чужда валута, за които е получено уведомяване от задължените лица, по чл. 76, ал. 3 от ЗМИП както и условията и редът за представяне на САДФР-ДАНС на информация от Агенция „Митници" за търговските кредити по износа и вноса, за финансовия лизинг между местни и чуждестранни лица и за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със или от тях, събирана при условията и по реда на Валутния закон по 77, ал. 2 от ЗМИП и информация от „Централния депозитар“ за издаването и разпореждането с безналични финансови инструменти по определени критерии по чл. 78, ал. 2 от ЗМИП.

Чл.61

Подробно е указан редът за приемане от задължените лица и предоставянето за утвърждаване от САДФР-ДАНС на вътрешните правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари, както и условията и редът за публикуване на информация при неизпълнение на задължителните указанията на САДФР-ДАНС по повод привеждане в съответствие със закона приетите от задължените лица вътрешни правила.

 

Информацията в този бюлетин има общ характер. Тя няма за намерение да Ви даде съвет или препоръки, нито е предназначена за друга цел освен информационна. Не може да се позовавате на нея или да предприемате конкретни действия без консултация със съответен специалист и анализ на конкретната ситуация. Бюлетинът е предназначен да Ви информира относно определени промени в нормативната база и в никакъв случай не отменя Вашето задължение да се запознаете подробно и внимателно с конкретните нормативни актове. Въпреки че стремежът е за предоставяне на актуална информация, няма гаранция, че междувременно не са настъпили законодателни промени, правещи информацията в този бюлетин неточна.