Вписване на данни за действителните собственици в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел

11 Jan 2019

Обявяването на действителните собственици на фирмите ще започне от 01 февруари 2019 г., като трябва да бъде направено в 4 месечен срок.  Това задължение беше въведено с промяна в Закона за мерките срещу изпиране на пари (Обн. ДВ. бр. 94/ 13 ноември 2018 г.) за всички учредени на територията на Република България юридически лица /в това число – търговските дружества кооперациите;  юридически лица с нестопанска цел; обединенията, учредени на територията на страната по реда на Търговския закон, които са юридически лица, вкл. консорциум и холдинг/, физическите и юридическите лица и други правни образувания, които действат на територията на Република България в качеството си на доверителни собственици на тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост.

Юридическите лица с нестопанска цел, които са извършили пререгистрация до 31 януари 2019 г., заявяват за вписване данните за действителните си си собственици в срок до 4 месеца след тази дата, а тези извършили пререгистрация след нея, заявяват вписване на данните в срок до 4 месеца от извършването на пререгистрацията.

Информацията и данните, относно физическите лица, които са действителни собственици се вписват по партидите на учредените на територията на Република България юридически лица и други правни образувания в търговския регистър, в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел и в регистър БУЛСТАТ. 

Данните, които подлежат на вписване са:

 - идентификационните данни за действителните собственици - физически лица - имена, гражданство, ЕГН или дата на раждане за чуждестранни граждани, както и държавата на пребиваване, ако е различна от България; 

- данните за юридическите лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се упражнява контрол върху съответното юридическо лице; 

- данните за физическо лице за контакт, постоянно пребиваващо на територията на Република България, когато по партидата на задължените лица не са вписани данни за постоянно пребиваващ на територията на Република България законен представител;

- непребиваващите в страната ще трябва да предоставят и данни за постоянно пребиваващо физическо лице за контакт, както и нотариално заверено съгласие от него за това;

-  както и всяка промяна на посочените обстоятелствата.

Вписването на данните се извършва по инициатива на задължените лица, които са длъжни в рамките на законоустановения срок да подадат  заявление за вписване на данните в регистъра. Към заявлението се прилагат изискуемите от закона документи, в това число декларация с подлежащите на вписване данни.

Въведено е изключение, данните за действителните собственици да се вписват, ако не са вписани на друго основание по делата или партидите на юридическите лица или други правни образувания в съответния регистър като физически лица, които са еднолични собственици или съдружници с най-малко 25 на сто дялово участие. Когато действителните собственици са физически лица, които са различни от вписаните по изречение първо и които попадат в обхвата на действителен собственик на основание, различно от прякото притежание на дялове, данните за тях се вписват в съответния регистър.

 Като „Действителен собственик" е квалифицирано физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание. Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства. 

 Не се счита за действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

При не подаване на декларация за вписване, санкцията е от 1000 до 10 000 лв. за юридически лица или еднолични търговци. Но освен това е предвидено, ако и след това наказание не бъдат заявени за вписване данните, глобата да се начислява всеки месец до заявяване на вписването.