Спогодбата между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане получи ратификация

06 Jul 2018

Подписаната Спогодба между Република България и Кралство Саудитска Арабия за избягване на двойното данъчно облагане по отношение на данъците върху доходите и предотвратяване на отклонението от данъчно облагане беше ратифицирана и вече може да бъде прилагана. Предполага се, че това ще доведе до стимулиране на стопанската и инвестиционната активност между двете държави, и ще съдейства за насърчаване и укрепване на икономическото и всяко друго сътрудничество между тях от взаимен интерес.

Спогодбата се прилага само спрямо лица, които са местни лица на едната или на двете договарящи държави. Съществуващите данъци за които се прилага Спогодбата за България са данък върху доходите на физическите лица, корпоративния подоходен данък и патентния данък, а за Кралство Саудитска Арабия са закатът и данъкът върху доходите, включително данъкът върху природен газ. Ще се прилага също и за всички идентични или подобни по естеството си данъци, които са въведени от която и да е от договарящите държави след датата на подписване на Спогодбата като допълнение или вместо съществуващите данъци.

Двойното данъчно облагане се избягва, когато:

  • местно лице на едната договаряща държава получава доходи, които, в съответствие с разпоредбите на тази Спогодба, могат да се облагат с данък в другата договаряща държава, тогава първата договаряща държава допуска като приспадне от данъка върху доходите на това местно лице сума, равна на данъка върху доходите, платен в другата договаряща държава. Такова приспадане обаче няма да надвишава тази част от данъка върху доходите, изчислен преди приспадането, която е причислима към доходите, които могат да бъдат обложени с данък в другата договаряща държава;
  • в съответствие с която и да е разпоредба на тази Спогодба, полученият доход от местно лице на едната договаряща държава е освободен от облагане с данък в тази договаряща държава, такава договаряща държанва може независимо от това да вземе предвид освободения доход при изчисляване на размера на данъка върху останалия доход на това местно лице.

В случая на Кралство Саудитска Арабия методите за избягване на двойно данъчно облагане няма да засягат разпоредбите във връзка с режима за събиране на Закат.

Спогодбата, цели да допринесе за реализиране на реални и облекчени от данъчна гледна точка възможности за дружествата – местни лица, да осъществяват стопанска дейност в другата държава в различни сфери и отрасли. Също така, ще позволи на местните физически лица да работят под различни правни форми на дейност – извънтрудови или трудови правоотношения,  както и ще доведе до облекчаването на данъчната тежест, понасяна от данъкоплатците, местни лица на двете държави.