Данъчно облагане в Европейския съюз на дружества майки и техните дъщерни дружества

25 Jun 2018

Правилата на данъчното облагане на дружества майки и техните дъщерни дружества в ЕС е уреден с Директива 2011/96/ЕС на Съвета от 30 ноември 2011 година, относно общата система за данъчно облагане на дружества майки и дъщерни дружества от различни държави-членки. Тези правила се отнасят за частни дружества, публични акционерни дружества, европейски дружества и европейски кооперативни дружества. В някои случаи самите държави от ЕС решават за кои дружества се отнасят тези правила.

 1. Трансгранично разпределение на печалбата.

Ако дружеството майка е в една страна от ЕС, а дъщерните дружества в друга, може да се избегнат евентуални данъчни проблеми (например двойно данъчно облагане) във връзка с трансграничното разпределение на печалбата между тези дружества.

Това важи, ако:

 • Дружеството майка и дъщерните дружества са установени за данъчни цели в различни държави от ЕС.
 • Дружеството майка и дъщерните дружества подлежат на корпоративно данъчно облагане (без възможност за освобождаване).
 • Дружеството майка и дъщерните дружества са правилно регистрирани като дружество/корпорация (правна форма: Inc., S.A., GmbH., LLC и др.).
 • Дружеството майка притежава поне 10 % от капитала (или от правата на глас) в дъщерното дружество, установено в друга държава от ЕС.
 1. Освобождаване от данък при източника.

С данък, удържан при източника, могат да бъдат облагани печалбите на дружества преди подаването на пълна данъчна декларация (след което платеният данък може да бъде възстановен или пък да бъде изискано плащането на допълнителна сума). За дружества майки и техните дъщерни дружества разпределената печалба може да бъде освободена от данък, удържан при източника. Това важи и в двата случая:

 • Ако печалбите се разпределят от дъщерното дружество към дружеството майка.
 • Ако печалбите се разпределят от дружеството майка към дъщерните дружества.

Такъв е случаят както в държавата на дъщерното дружество, така и в държавата на дружеството майка, ако и двете държави са в ЕС.

 1. Премахване на двойното данъчно облагане.

Двойно данъчно облагане (едновременни искания за плащане на данъци от повече от една държава) може да възникне, ако не се следват стриктно данъчните правила. За да се избегне двойно данъчно облагане на разпределената печалба, трябва да:

 • се поиска от държавата от ЕС, в която е установено дружеството майка, да предостави освобождаване от данъци или данъчен кредит за корпоративните данъци върху печалбите, платени от дъщерното дружество (и всички дружества от следващо йерархично ниво).
 1. Хибридни заеми — двойно данъчно необлагане.

Двойно данъчно необлагане може да възникне, ако се третират плащания по трансгранични хибридни заеми, като:

 • освободена от данъци разпределена печалба в държавата от ЕС, където е установено дружеството майка.
 • признат за данъчни цели разход в държавата от ЕС, където е установено дъщерното дружество.

За да се избегне това:

 • държавата от ЕС, където е установено дружеството майка, трябва да обложи с данъци получената разпределена печалба.
 • държавата от ЕС, където е установено дъщерното дружество, трябва да бъде информирана, че тази разпределена печалба е призната за данъчни цели.