Ратифициран е Протокола за предварително изпълнение на Споразумението относно Единния патентен съд

15 Jun 2018

Протоколът за предварително изпълнение  /ППИ/  на Споразумението относно Единния патентен съд /СЕПС/ е част от пакта документи, чието одобрение и ратифициране от държавите - членки, ратифицирали Споразумението относно Единния патентен съд е необходимо за започване на работа на Съда.

Протоколът има за цел да осигури плавен преход към оперативната фаза и да се гарантира правилното функциониране на Единния патентен съд преди влизането в сила на СЕПС. Той се отнася само за институционалните, организационни и финансови разпоредби на СЕПС и предварителното изпълнение следва се ограничава до това, което е строго необходимо, за да се гарантира плавен преход към започване на работата на Съда. По този начин ще се премине към създаването на ръководните органи на Съда – Административен комитет, Бюджетен комитет, Консултативен комитет и Президиум – да се приемат нормативни актове, да се вземат решения, както и да бъдат направени назначения в съответствие с процедурите на СЕПС и Статута.

Създаването на  единен съд е с цел решаване на спорове, свързани с европейски патенти и европейски патенти с единно действие (т.е. европейски патенти, които се издават на базата на една заявка и които защитават дадено изобретение във всички държави, в които се прилага споразумението).

Споразумението за Единен патентен съд (ЕПС) се прилага за:

 • европейски патенти с единно действие;
 • допълнителни сертификати за закрила, издадени за закриляни с патент продукти;
 • европейски патенти, които все още не са изтекли към датата на влизане в сила на това споразумение или които са издадени след тази дата;
 • заявки за европейски патент, които все още се разглеждат към датата на влизане в сила на това споразумение или които са подадени след тази дата

ЕПС се състои от Първоинстанционен съд, Апелативен съд и секретариат. ЕПС има централно отделение и регионални и местни отделения. По искане на държава членка може да се създаде местно отделение, като държавата определя неговото седалище и предоставя материална база и служители за неговата администрация. Седалището на централното отделение се намира в Париж, с подразделения в Лондон и Мюнхен.

Седалището на Апелативния съд и секретариатът се намират в Люксембург.

След влизането в сила на споразумението започва да тече седемгодишен преходен период. Той може да се удължи с още седем години чрез решение на Административния комитет.

През този преходен период:

 • иск за нарушение или иск за обявяване на недействителност на европейски патент (но не и за европейски патент с единно действие) все още може да се внася в национален съд или друг компетентен национален орган;
 •  иск за нарушение или за обявяване на недействителност на сертификат за допълнителна закрила, издаден за продукт, защитен с европейски патент, също може да се внесе в национален съд или друг компетентен национален орган;
 • притежателят на или заявителят за европейски патент, или притежателят на сертификат за допълнителна закрила може да се откаже от изключителната компетентност на Съда, като уведоми секретариата за своя отказ най-късно един месец преди изтичането на преходния период.

Съдиите се назначават от Административния комитет, като някои съдии ще имат юридическа правоспособност, а други техническа квалификация. Резервът от избрани съдии трябва да включва най-малко един съдия с техническа квалификация за всяка една технологична област.

Съдиите се разпределят в съответното отделение от председателя на Първоинстанционния съд, когато това се изисква от споразумението или се налага от статута. Това може да бъде например по искане на местно или регионално подразделение в случай на насрещен иск за отмяна на патент. Никой съдия не може да заема друга длъжност, независимо дали срещу възнаграждение или безвъзмездно. Те обаче могат да изпълняват съдебни функции на национално равнище.

ЕПС ще взема решенията си съгласно:

 • правото на Съюза, включително Регламент (ЕС) № 1257/2012 и Регламент (EС) № 1260/2012;
 • Споразумението за ЕПС;
 • Конвенцията за издаване на европейски патенти (ЕПК);
 • други международни споразумения, които са приложими за патентите и са обвързващи за всички договарящи държави от ЕС; и
 • националното право.

ЕПС има изключителна компетентност по отношение на редица въпроси, в това число:

 •  искове за действително нарушение или опасност от нарушение на патенти, сертификати за допълнителна закрила и други форми на закрила, включително насрещни искове за лицензии;
 • искове за налагане на временни и предпазни мерки и други мерки;
 • искове за обявяване на недействителност на патенти; и
 • декларация за недействителност на сертификати за допълнителна закрила.

Предвижда се Протоколът да влезе в сила в деня, след като 13 държави подписали СЕПС са ратифицирали или информирали Депозитаря, че са получили парламентарно одобрение да ратифицират СЕПС. До момента протоколът е ратифициран или е приет по друг начин съобразно законодателството от десет държави членки, а именно: Естония, Белгия, Финландия, Италия, Холандия, Великобритания, Швеция, Люксембург, Франция и Дания. Очаква се ратификация от Германия, а Малта и Словения са се ангажирали да депозират в най-кратки срокове обвързващи декларации.