Инвестиционни фондове, закони и инициативи на ЕС, свързани с фондовете за колективно инвестиране

04 Jun 2018

Инвестиционните фондове са инвестиционни продукти, създадени единствено с цел събиране на инвестиционен капитал и инвестиране на този капитал колективно чрез портфейл от финансови инструменти като акции, облигации и други ценни книжа.
Инвестиционните фондове играят решаваща роля за улесняване на натрупването на лични спестявания, независимо дали за големи инвестиции или за пенсиониране. Те също така са важни, защото предоставят институционални и лични спестявания като заеми за фирми и проекти, които допринасят за растежа и заетостта.

Като част от усилията си за създаване на свободен от бариери пазар за фондовете за колективно инвестиране, Европейския съюз /ЕС/ прие следното законодателство:

1. Директивата относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа /ПКИПЦК/ е основната европейска рамка, обхващаща колективните инвестиционни схеми. Тази категория инвестиционни фондове представлява около 75% от всички колективни инвестиции на малки инвеститори в Европа.

2.  Директивата за управляващите алтернативни инвестиционни фондове (Управляващи ФАИ) обхваща мениджъри на алтернативни инвестиционни схеми, предназначени за професионални инвеститори. Алтернативните инвестиционни фондове са фондове, които не са регулирани на равнище ЕС от директивата за ПКИПЦК. Те включват хедж фондове, фондове за частни капиталови инвестиции, фондове за недвижими имоти и широк спектър от други видове институционални фондове.

3. Регламентът за европейските фондове за рисков капитал /EuVECA/ обхваща подкатегория алтернативни инвестиционни схеми, които се съсредоточават върху новосъздадените предприятия и предприятията в ранна фаза. Инвестициите в рисков капитал са важен източник на дългосрочно финансиране за млади и иновативни компании.

4. Регламентът за европейските фондове за социално предприемачество /ЕФСП/ обхваща алтернативни схеми за инвестиране, насочени към социалните предприятия. Това са компании, които са създадени с изричната цел да имат положително социално въздействие и да отговорят на социалните цели, а не само да максимизират печалбата. Докато тези предприятия често получават обществена подкрепа, частните инвестиции чрез средства все още остават жизненоважни за техния растеж.

5. Регламентът за европейските дългосрочни инвестиционни фондове /ELTIF/ обхваща средства, насочени към инвестиране в различни видове алтернативни класове активи като инфраструктура, малки и средни предприятия и недвижими активи.

6. Фондовете на паричния пазар (ФПП) са инвестиционни средства, при които домакинствата, корпоративните касиери или застрахователните компании могат да получат сравнително безопасна и краткосрочна инвестиция за излишък на пари в брой. Те са важен източник на краткосрочно финансиране за финансови институции, предприятия и правителства. За да се запази целостта и стабилността на вътрешния пазар, ЕС прие регламент, който ще направи ФПП по-устойчиви на бъдеща финансова криза.

Инвестиционни продукти на дребно. Инвестиционните продукти са сложни и може да се окаже трудно да ги сравнят или напълно да схванат рисковете, които те включват. За да защити инвеститорите, ЕС прие регламент, въвеждащ ключов информационен документ /KID/ - прост документ, даващ на инвеститорите ключови факти по ясен и разбираем начин.