Установяване на действителните собственици по новия Закон за мерките срещу изпиране на пари

09 May 2018

Новия Закон за мерките срещу изпирането на пари, обнародван  в бр.27/2018 на Държавен вестник, транспонира в българското законодателство Директива (ЕС) 2015/849 относно предотвратяването на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари или финансирането на тероризма (” Директивата за борба с измамите”).

Основната промяна е разширяването на кръга от хора, които попадат в дефиницията за "видна политическа личност", и които подлежат на по-обстойна проверка. Тя се изразява не само в проверка на произхода на средствата им, но и за източника на богатството им.

За видна политическа личност се приемат президентът, премиерът и министрите, народните представители, конституционните и върховните съдии, кметовете, шефовете на държавни предприятия, висшите офицери, посланиците, ръководителите на централната банка и на Сметната палата.

С направените промени, под контрола на службите вече ще са и свързаните с политическите личности хора, а именно с тези с които имат брак или са във фактическо съжителство, както и деца и родители и техните съпрузи и роднините по съребрена линия до втора степен.

Законът разширява контрола и до всички физически лица, за които има данни, че са в близки "търговски, професионални или други делови взаимоотношения" с въпросната видна политическа личност или негови роднини. Службите ще изискват информацията от банките, нотариусите, партиите, лизинговите компании, попечителски фондове и други подобни чуждестранни образувания.

За спазване на изискванията на европейските директиви в мерките срещу прането на пари се предприемат следните мерки за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари:

 • комплексна проверка на клиентите;
 • събиране и изготвяне на документи и друга информация при условията и по реда на този закон;
 • съхраняване на събраните и изготвените за целите на този закон документи, данни и информация;
 • оценка на риска от изпиране на пари;
 • разкриване на информация относно съмнителни операции, сделки и клиенти;
 • разкриване на друга информация за целите на този закон;
 • контрол върху дейността на задължените субекти;
 • обмен на информация и взаимодействие на национално равнище, както и обмен на информация и взаимодействие между дирекция „Финансово разузнаване“ на Държавна агенция „Национална сигурност“, звената за финансово разузнаване на други държави и юрисдикции, както и с компетентните в съответната сфера органи и организации на други държави.

Въведена е и опростена комплексна проверка при преценка на потенциалния риск от пране на пари или финансиране на тероризъм. За прилагането ѝ обаче ще се изисква одобрение от служител на висша ръководна длъжност спрямо задълженото лице.

Комплексната проверка на клиентите включва:

 • идентифициране на клиенти и проверка на тяхната идентификация въз основа на документи, данни или информация, получени от надеждни и независими източници;
 • идентифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по чл. 4 да приеме за установен действителния собственик, включително прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента;
 • събиране на информация и оценка на целта и характера на деловите взаимоотношения, които са установени или предстои да бъдат установени с клиента, в предвидените в закона случаи;
 • изясняване на произхода на средствата в предвидените в закона случаи;
 • текущо наблюдение върху установените делови взаимоотношения и проверка на сделките и операциите, извършвани през цялото времетраене на тези взаимоотношения, доколко те съответстват на рисковия профил на клиента и на събраната при прилагане на мерките по т. 1 – 4 информация за клиента и/или за неговата стопанска дейност, както и своевременно актуализиране на събраните документи, данни и информация.

Клиентите – юридически лица, или други правни образувания с номинални директори, номинални секретари или номинални собственици на капитала, представят удостоверение, договор или друг валиден документ според законодателството на юрисдикцията, в която са регистрирани, изходящ от централен регистър или от регистриращ агент, от който е видно кои са действителните собственици на клиента – юридическо лице или друго правно образувание.

Действителен собственик е физическо лице или физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от следните условия:

 • По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността.

Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно образувание.

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.

 • По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, действителният собственик е:

             а) учредителят;

             б) доверителният собственик;

             в) пазителят, ако има такъв;

             г) бенефициерът или класът бенефициери, или

             д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната   собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено;

            е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства.

 • По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост – физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените по - горе.

Не е действителен собственик физичес­кото лице или физическите лица, които са номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.

В срок до 1 октомври 2018 г. Агенцията по вписванията осигурява възможност за вписване на данните по този закон. Лицата, за които се прилага изискването за вписване на данните,  трябва да заявят за вписване тези данни в срок до 1 февруари 2019 г.