ТРУДОВО ПРАВО

В областта на трудовото право се стремим да осигурим ефективна защита на правата и интересите на клиентите си (както на работодатели, така и на служители), ръководейки се предимно от техните очаквания, като се стремим възникналите спорове да се уреждат бързо и ефективно. Имаме богата експертиза в процесите, касаещи трудовата миграция от трети държави.

Екипът ни ще ви предложи:

  • Изготвяне на съответните договори и документи, свързани с възникване, съществуване и прекратяване на трудовите правоотношения. Изготвяне на длъжностни характеристики, правила за вътрешен трудов ред, заповеди на работодателя, планове за обучение и повишаване на квалификацията и др.
  • Консултации и представителство при извънсъдебното решаване на трудови спорове.
  • Консултации във връзка с възможностите за обжалване на болнични листове.
  • Консултации и процесуално представителство при водене на съдебни дела във връзка с уволнения, обезщетения и други трудови спорове.
  • Консултиране на възможностите за наемане на чуждестранни работници и служители и цялостно правно съдействие във връзка с процедурите по получаване на разрешение за работа и неговото продължаване. Съдействие за издаване на виза тип “D” пред органите на МВнР и изготвяне на необходимите документи. Съдействие при подаване на документи в Дирекция Миграция на МВР за пребиваване с цел работа.
  • Представителство на нашите клиенти пред ИА „Главна инспекция по труда”, Агенцията по заетостта, Дирекция „Бюро по труда” и др. държавни и общински органи.