ТРУДОВО ПРАВО

В областта на трудовото право се стремим да осигурим ефективна защита на правата и интересите на клиентите си (както на работодатели, така и на служители), ръководейки се предимно от техните очаквания, като се стремим възникналите спорове да се уреждат бързо и ефективно. 

Екипът ни ще Ви консултира по отношение на въпроси, свързани с прекратяване на трудовото правоотношение (вкл. уволнение), обезщетения, непълна заетост, отпуск по майчинство и др.

В областта на трудовото право предлагаме следните услуги, но не само:

  • Изпълнение на задълженията на страните по трудовото правоотношение, реализиране на пълна или ограничена имуществена им отговорност и пр.;
  • Съдействие и консултации при извънсъдебното решаване на трудови спорове;
  • Консултации във връзка с възможностите за обжалване на болнични листове;
  • Консултиране на възможностите за наемане на чуждестранни работници и служители и цялостно правно съдействие във връзка с процедурите по получаване на разрешение за работа и неговото продължаване.