ДАНЪЧНО ПРАВО

Ние оказваме активно съдействие на корпоративни клиенти и частни лица за разрешаване на данъчни въпроси, като имаме за цел да осигурим високо професионално обслужване на нашите клиенти в ежедневните им бизнес дейности.

Нашите консултации и правни услуги в областта на данъчното право обхващат следните основни категории:

  • Международно облагане

Имаме богат опит в международното данъчно планиране, включително в прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане /СИДДО/, сключени от РБългария по отношение на третирането на различните видове доходи и печалби. Консултациите ни в тази област са свързани с оптимизиране на данъците в рамките на действащото българско и европейско законодателство. Разработваме най-оптималните варианти от гледната точка на данъчното облагане при сключването на търговски сделки, придобивания, структуриране и преструктуриране на бизнеса на нашите клиенти. Изготвяме становища и анализи, във връзка с данъчното третиране на сделки с международен елемент, включително такива по придобивания, прехвърляне на предприятия, , ликвидация  и др.

  • Подоходно облагане (Преки данъци)

Предоставяните от нас консултации в сферата на данъчното облагане обхващат облагане на печалбите и разходите, подоходен данък върху приходите от дивиденти и ликвидационни дялове, както и доходи от други източници в Република България. Значимо място в нашата работа заема режимът на облагане на чуждестранните юридически лица за извършваната от тях дейност в РБългария, включително въпросите, свързани с място на осъществяване на стопанска дейност.

Предоставяните от нас консултации в областта на облагането на доходите на физическите лица включват данъка върху общата годишна данъчна основа, както и окончателните данъци, с които се облагат определени доходи, придобити в Република България (като напр. доходи от дивиденти, лихви, наеми и др.).

  • ДДС и други косвени налози

Оказваме активно съдействие на нашите клиенти по въпросите, свързани с Данъка върху добавената стойност (ДДС), отнасящ се до всички отрасли. Консултации включват всички видове доставки на територията на страната, в рамките на ЕС или от/към трети страни, в т.ч. вътрешнообщностни доставки и придобивания, дистанционни продажби, тристранни операции, внос, освободени доставки и придобивания и др.

Дружеството консултира клиентите си и във връзка с ДДС-регистрация и де-регистрация в България на български и чуждестранни лица.

В обхвата на предоставяните от нас консултации в тази област се включват и други косвени налози – акцизи, мита и др.

  • Местни данъци и такси

Ние консултираме нашите клиенти по всякакви въпроси, свързани с дължимостта на местни данъци и такси, в т.ч. данък върху недвижимите имоти, данък при придобиването на имущества, такса за битови отпадъци и др.

  • Данъчен процес

Съществена част от дейността на нашето дружество в областта на данъчното право съставлява процесуалното представителство и защита интересите на клиента по данъчни спорове в процедурите по обжалване на актове на данъчната администрация (ревизионни актове, актове за прихващане и възстановяване). Предоставяните от нас услуги и консултации обхващат както административната, така и съдебната фаза на обжалването.