ДАНЪЧНО ПРАВО

Ние оказваме активно съдействие на корпоративни клиенти и частни лица за разрешаване на данъчни въпроси, като имаме за цел да осигурим високо професионално обслужване на нашите клиенти в ежедневните им бизнес дейности. Консултациите ни са свързани с минимизиране на данъците и данъчно планиране в рамките на действащото българско законодателство, текущи сделки, сливания и придобивания и данъчното им третиране, а така също представляваме интересите на нашите клиенти в спорове с данъчната администрация.

Нашата цел е да предложим най-оптималните варианти от гледна точка на данъчното облагане.

Нашите консултации и правни услуги в областта на данъчното право обхващат следните основни области:

 • Корпоративното подоходно облагане и облагане върху доходите на физическите лица /преки данъци/
 • ДДС и други косвени налози
 • Международно облагане - сделки с международен елемент
 • Местни данъци и такси
 • Данъчен процес- "ЛТА Консултинг" ООД консултира клиентите си при обжалване на ревизионни и други актове и действия на органите по приходи (НАП) при извършването на проверки и ревизии по реда на ДОПК.

Консултираме клиентите си най-често по правните аспекти на следните данъчни въпроси:

 • Данъчно планиране и оптимизиране.
 • Данъчни ефекти на различни видове сделки - лизингови сделки, сделки с автомобили, сделки с недвижими имоти и др. Данъчен режим на различите форми на преобразуване на фирмите - вливане, сливане, отделяне, разделяне и др.
 • Приложимия режим за облагане на доставките за целите на ДДС за извършвани от българско дружество доставки. Определяне на мястото на изпълнение на доставки на услуги.
 • Данъчен кредит.
 • Освободени доставки. Облагаеми доставки с нулева ставка на данъка. Определяне на данъчния финансов резултат.
 • Поощрения за работниците и служителите. Ваучери за храна.
 • Данъчни облекчения и преференции. Субсидии, държавни помощи, финансиране от европейски фондове.
 • Данъци при източника, данъци върху разходите. Представителни и социални разходи.
 • Безлихвени заеми, свързани лица, допълнителни вноски на собствениците.
 • Доходи от управление и контрол получени от чуждестранни физически лица.
 • Данъчно облагане на доходи съгласно спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
 • Годишни данъчни декларации. Годишни финансови отчети.