СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ

"ЛТА Консултинг" ООД предлага комплексно правно обслужване на своите клиенти във връзка със събиране на обезпечени и необезпечени вземания по реда на Граждански процесуален кодекс, Закона за особените залози и Търговския закон. Може да разчитате на нашето компетентно съдействие при конкуренция между кредитори в производства по несъстоятелност и при индивидуално изпълнение, както и при конкуренция между производствата.

Предоставяме високо професионален, но едновременно с това и личен подход при събирането на просрочени вземания. Доверявайки ни се пестите време, средства и енергия – от началния контакт с длъжника и предявяване на вземането през постоянни опити за извънсъдебно споразумение, обезпечение на бъдещия иск по отношение на вземането, съдебно производство, завеждане и водене на изпълнително дело, издирване и установяването на имущество и активи, публична продан, обявяване в несъстоятелност и т.н. до пълното погасяване на задължението. Използваме комбинация от юридически, практически и комуникативни умения, за да дадем ефективни решения и да оправдаем гласуваното ни доверие.

Основните аспекти на нашата работа в тази област са:

 • Извънсъдебно събиране на вземания

Богатият ни опит и професионализъм гарантира избор на оптималната стратегия и умело водене на преговори с длъжниците, разяснявайки неблагоприятните за тях последици в различните аспекти от неизпълнение на паричните задължения. Задължителният минимум, който извършваме при извънсъдебното събиране на вземания е следния:

 • Първоначален правен анализ на характеристиките на възложените за събиране вземания и имущественото и финансово състояние на длъжника.
 • Изготвяне на подходяща стратегия и съгласуване на конкретни стъпки и срокове.
 • Изпращане на писмени уведомления, покани, нотариални покани, уведомления за предсрочна изискуемост.
 • Водене на прeговори за подписването на извънсъдебни споразумения.
 • Изготвяне и подписване на извънсъдебни споразумения.
 • Системен контрол върху длъжника чрез напомнителни телефонни разговори, текстови съобщения, електронни писма за наближаваща вноска по договорения погасителен план.
 • Упражняваме посредничество за  възстановяване на нарушените търговски и лични връзки между кредитора и длъжника.
 • Намиране на индивидуален подход към всеки възложен казус.
 • Контрол до окончателно погасяване на задължението.

 

 • Съдебно събиране на вземания

В случай че събирането на вземането по извънсъдебен път се окаже невъзможно, ние организираме неговото съдебно събиране чрез всички предвидени в закона производства: заповедни, обезпечителни, искови. Винаги използваме пълния инструментариум за събиране на вашите вземания и съвместно с нашите адвокати предприемаме всички необходими съдебни действия, при пълна прозрачност и подробна отчетност.

 • Решаваме към кое от възможните съдебни производства да се пристъпи, вземайки предвид бързината при решаване на спора, защита интересите на нашите клиенти, както и оптимизация на съдебните разноски.
 • Ние организираме и контролираме целия процес за съдебното събиране на вашето вземане – от обезпечаване на вземането, съдебно производство и снабдяване с изпълнителен лист, завеждане и водене на изпълнително дело, издирване и установяването на имущество, публична продан и т.н. до пълното погасяване на задължението.
 • Ние организираме и контролираме целия процес на принудително събиране по реда на Закона за особените залози, в случаите когато това е приложимо.
 • Извършваме постоянен мониторинг и контрол на делата, сроковете, плануваните и предприетите действия.
 • Ние сме активната страна и постоянно информираме клиентите за развитието на техния казус, чрез изпращане на регулярни писмени отчети.
 • Работим на територията на цялата страна (в районите на всички окръжни съдилища) със собствен екип и без превъзлагане.
 • По делата с международен елемент работим заедно с нашите партньори в съответната страна.
 • Постоянно следим за законодателните промени и за съдебната практика, вкл. на ниво ЕС и съобразяване на предприетите съдебни действия с новите изисквания и тенденции.