ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

"ЛТА Консултинг" ООД осигурява пълно правно обслужване в областта на обществените поръчки. Успешно консултираме както възложители, така и участници в обществените поръчки.

  • Оказваме съдействие на клиентите си в процедурата по възлагане на обществена поръчка. Консултираме ги относно документите, които се изискват, тяхната форма и съдържание, ръководейки се от изричните разпоредби на Закона за обществените поръчки и тяхното тълкуване, направено от Комисията за защита на конкуренцията и Върховния административен съд. Съветваме своите клиенти в хода на изпълнение на възложена поръчката. Предоставяме участие в комисии за разглеждане на оферти. 
  • Предоставяме цялостно съдействие на своите клиенти, участници в обществената поръчка – изготвяне на всички документи, необходими за участие в процедурата, консултации във връзка с изискуемите документи за участие, тяхната форма и съдържание, анализ на проекта на договор за обществена поръчка, консултации във връзка с критериите за подбор, консултации относно необходими документи на етап сключване на договор, правни консултации по време на изпълнението на договори за възлагане на обществени поръчки, както и анализ за наличие на основания за изменение или прекратяване на договорите за обществена поръчка.
  • Осигуряваме правна помощ по процедурите за обжалване на актове, действия и бездействия в рамките на процедурите за възлагане на обществени поръчки пред Комисията за защита на конкуренцията и пред Върховния административен съд, както и защита и представителство във връзка с искания за налагане на временна мярка или предварително изпълнение на решението за определяне на изпълнител.
  • Предоставяме също така консултации по различни тръжни процедури, попадащи извън обхвата на Закона за обществените поръчки, като в това число се включват и тръжни процедури по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост и др.