ЛИКВИДАЦИЯ И НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

"ЛТА Консултинг" ООД предлага разнообразие от правни услуги в областта на материята на несъстоятелността и ликвидацията на търговски дружества. Притежаваме значителен опит във всички аспекти, свързани с прекратяването на дейността на търговски дружества.

  • Ликвидация на търговски дружества

Предлагаме комплексно съдействие при осъществяването на различните процедури, които са част от ликвидацията на търговците – събиране на вземания по сделките, по които търговците са страна, изпълнение на задълженията по тях и уреждане на отношенията с контрагентите, погасяване на публичните задължения, осребряване и разпределение на натрупаното имущество между съдружниците или акционерите, заличаване на юридическите лица от съответните публични регистри. По въпроси, свързани с производството по ликвидация, представляваме нашите клиенти пред трети лица, държавни, данъчни и други органи. Нашият счетоводен отдел може да предложи назначаване на ликвидатор на дружеството, както и да  изработи ликвидационните отчети.

  • Несъстоятелност

В производството по несъстоятелност ние можем успешно да консултираме не само изпаднали в неплатежоспособност търговци, но също така кредитори или трети лица. Консултираме нашите клиенти при упражняване на техните права срещу търговци в несъстоятелност, както и при формулиране на претенциите им по най-ефективния и сигурен начин.

Можем да съдействаме при:

  • Анализ на структурата, финансовото и юридическото състояние на дадено дружество и изготвяне на мотивирани предложения за предприемане на конкретни действия.
  • Подготовка на необходимите документи за откриването на производство по несъстоятелност и цялостно процесуално представителство в неговата начална фаза.
  • Процесуално представителство на кредитори на неплатежоспособен/свръхзадължен длъжник в процедурата по предявяване на вземанията им за удовлетворяване в производството по несъстоятелност.
  • Представителство в събранията на кредиторите.
  • Юридически консултации и процесуално представителство във връзка с процедури по отмяна на правни действия и сделки, увреждащи кредиторите, както и процесуално представителство във фазата на осребряване на имуществото и разпределянето на събраните суми по реда на удовлетворяване на кредиторите.
  • Изготвяне и консултиране на оздравителни планове.
  • Предприемане на действия за ангажирането на наказателната отговорност на управителя на дружеството в несъстоятелност и лицата в органите на управление.